Powrót

SAD 10. Z Babcynego Kuferka - Nawojowska Szkoła Tradycji


Krótki opis zadania

"Głównym celem zadania jest dokumentacja i animacja kulturowa pogranicza lachowsko- góralskiego z terenu gminy Nawojowa, otaczającego powiat nowosądecki.
W ramach Nawojowskiej Szkoły Tradycji planuje się:
- Uruchomienie szkółki muzykowania ludowego i zakup instrumentu,
- Wyjazdowe i stacjonarne warsztaty doskonalące z dziedziny: tańca ludowego, śpiewu,
muzyki ludowej, gwary oraz plastyki obrzędowej,
- Dokumentacja tradycyjnego wesela z pogranicza lachowska-góralskiego,
- Organizacja Powiatowego Konkursu Pieśni Maryjnych,
- Organizacja Potańcówki Ludowej,
- Doposażenie w pokrowce i stroje Zespołu Regionalnego Nawojowiacy,
- Wykonanie materiałów promocyjnych: nagranie i wydanie płyty, wykonanie folderu,
kalendarza i innych materiałów dla Zespołu Regionalnego Nawojowiacy,
- Zakup sprzętu dydaktycznego i dokumentacyjnego."

Adresaci zadania

Adresatami zadania będą: mieszkańcy gminy Nawojowa, powiatu nowosądeckiego i miasta
Nowego Sącza, jak również członkowie Zespołów: Folklorystycznego PIECUCHY (7-17 lat) oraz
wielopokoleniowego Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY (16-82 lat).

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Teren gminy Nawojowa. Obszar oddziaływania: teren gminy, powiatu nowosądeckiego i miasta
Nowego Sącza. W zespołach są członkowie z różnych gmin i miasta Nowego Sącza, konkurs pieśni
maryjnych oraz potańcówka ludowa adresowane są do mieszkańców z całego powiatu
nowosądeckiego praz miasta Nowego Sącza.