Powrót

SAD 11. Łączymy tradycję z nowoczesnością


Krótki opis zadania

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów oraz wzmocnienie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów muzycznych na potrzeby koncertowe i rozwój działalności kulturalnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy, a także wspieranie Grupy Artystycznej Tamburmajorki poprzez zakup strojów oraz buław. Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu infrastruktury, wyeksploatowanej długoletnim użytkowaniem instrumentów przez członków orkiestry oraz poprawę estetyki strojów i jakości buław członkiń Grupy Artystycznej Tamburmajorki, co wpisuje się w szerszy program modernizacji posiadanych zasobów. Ponadto umożliwi podniesienie jakości wykonawczej, poszerzy realizację programu koncertowego, zapewni wymagany poziom artystyczny, a także pozwoli na rozwijanie nowych form prezentacji scenicznych oraz przyczyni się do wzrostu uczestnictwa młodych ludzi w kulturze.

Adresaci zadania

Odbiorcami zadania będą wszystkie grupy społeczne gminy Łososina Dolna.
Orkiestra oraz Grupa Artystyczna Tamburmajorki będzie brała udział w wielu imprezach szkolnych,
gminnych i parafialnych przez co odbiorcami będą zarówno dzieci i młodzież jak i osoby dorosłe
oraz seniorzy. Projekt zakłada również, aby z oferty skorzystali turyści.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Centrum Promocji i Kultury Gminy Łososina Dolna
Gmina Łososina Dolna