Powrót

MZA 26. „Dotrzeć do siebie i swojego dziecka"- rodzinne spotkania integracyjne formą autoterapii rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.


Krótki opis zadania

Celem zadania jest poprawa jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (DN) poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych form kreatywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej. Projekt ma oddziaływanie społeczne - integruje rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ze społecznością lokalną - oraz działanie terapeutyczne -odkrywa potencjał i wewnętrzne zasoby danej rodziny, przyczynia się do uzyskania lepszego funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w środowisku lokalnym.

Adresaci zadania

Działania skierowane będą do 30 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty, miejscem cyklicznych spotkań i warsztatów będzie Centrum Wsparcia Dziecka
Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.