Powrót

KOM 17. Uwolnijmy Dolinki Krakowskie od SMOGU – akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gmin Krzeszowice, Zabierzów, Jerzmanowice, Liszki połączona (...)


Krótki opis zadania

Uwolnijmy Dolinki Krakowskie od SMOGU – akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gmin Krzeszowice, Zabierzów, Jerzmanowice, Liszki połączona z organizacją konferencji dla samorządowców i organizacji społecznych działających na rzecz poprawy jakości powietrza.

Kluczowym komponentem zadania są warsztaty skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice). Organizacja w minimum 8 placówkach oświatowych zajęć dla dzieci i młodzieży, dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na ich zdrowie (np. czego nie można palić w przydomowych piecach) w formie dostosowanej do wieku odbiorców. Jednocześnie zorganizowanie dla nauczycieli krótkiego szkolenia dotyczącego dobrych praktyk związanych z reagowaniem na przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz przekazanie materiałów edukacyjnych do rozdysponowania w środowisku lokalnym (np. w trakcie zebrań z rodzicami). Powyższe szkolenia mają na celu: podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na temat smogu; zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza; integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno -komunikacyjne oraz współpraca na rzecz rozwoju działań antysmogowych w społecznościach lokalnych. Opcjonalnie: wykonanie pomiarów zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz oraz wewnątrz budynków placówek oświatowych, aby praktycznie wykazać skalę zagrożeń związanych ze smogiem w pobliżu szkół. Ponadto zorganizowanie konferencji skupiającej przedstawicieli samorządu gminnego, organizacji społecznych oraz ekspertów, którzy mieliby okazję przekazać specjalistyczną wiedzę z zakresu kontroli, legislacji, edukacji oraz możliwość uzyskania funduszy na wsparcie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania. Wszystkie cztery gminy niestety są bardzo odległe od realizacji zobowiązań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski, a wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń może zaowocować wypracowaniem wspólnych inicjatyw, jakie pozwolą znacznie przyspieszyć działania w zakresie poprawy jakości powietrza.

Adresaci zadania

Zadanie adresowane jest do mieszkańców gmin Krzeszowice, Liszki, Zabierzów, Jerzmanowice. W tym najbardziej narażonych na na negatywne skutki smogu przez większość okresu grzewczego dzieci i seniorów. Dodatkowymi beneficjentami realizacji zadania będą samorządy lokalne oraz organizacje społeczne wspierające działania na rzecz poprawy jakości powietrza przez uzyskanie dostępu do specjalistycznej wiedzy oraz materiałów edukacyjnych, jakie mogą wykorzystać przy planowanych wydarzeniach, działaniach kontrolnych czy edukacyjnych.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Wybranie minimum 8 placówek oświatowych na terenie każdej z czterech gmin w celu przygotowania zajęć edukacyjnych dla dzieci połączonych z przekazaniem dobrych praktyk reagowania na zagrożenia związane z przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza nauczycielom i dyrekcji szkół. Dodatkowo zorganizowanie konferencji na terenie jednej z gmin koncentrującej się wokół zagadnień prawnych, kontrolnych, edukacyjnych oraz wsparcia mieszkańców w wymianie źródeł ogrzewania zgodnych z założeniami Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego.