Powrót

MZA 21. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice.


Krótki opis zadania

Zadanie dotyczy budowy 82 m odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 953 w miejscowości Przytkowice, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu - zwłaszcza pieszych - oraz upłynnienie ruchu kołowego w rejonie skrzyżowania z drogą powiatowa 1787k.

Adresaci zadania

Zadanie dotyczy wszystkich grup mieszkańców Przytkowice - zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej oraz młodzieży dojeżdżającej do szkół w Krakowie, Skawinie i Kalwarii Zebrzydowskiej, korzystającej z przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych w pobliżu przedmiotowego odcinka drogi.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Przytkowice- Gmina Kalwaria Zebrzydowska Droga woj. 953 km 4 + 488 - 4 + 570