Powrót

SAD 33. TRADYCJA; KULTURA; EDUKACJA; AKTYWNOŚĆ.


Krótki opis zadania

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców subregionu sądeckiego. Głównym celem działań w ramach projektu będzie realizacja potrzeb z dziedziny aktywności społecznej, ruchowej, zdrowotnej, kulinarnej, upowszechnianie kultury i tradycji regionu, jak również efektywnego spędzania wolnego czasu, integracji między i wewnątrz pokoleniowej, promocji i upowszechniania wolontariatu. 1.Aktywność ruchowa mieszkańców subregionu (fitness z elementami siłowymi, zajęcia na basenie dla seniorów, pilates, nauka tańca towarzyskiego i regionalnego). 2. Aktywność seniorów, dzieci i młodzieży polegająca na zorganizowaniu szeregu działań zwiększających ich aktywność społeczną, np. wyjazdów studyjnych i integracyjnych, imprez ntegracyjnych, zajęć warsztatowych rozwijających pasje i zainteresowania (kursy językowe: j. angielski, j. niemiecki, senioralia, dzień seniora). 3. Aktywność kulturalna regionu polegająca na upowszechnieniu tradycji regionu poprzez organizowanie warsztatów nauki śpiewu i tańca regionalnego, promocji kultury i tradycji regionów podczas jesiennej imprezy „Pieczenie ziemniaka z tradycją”, spotkań integracyjnych czy wyjazdowego zgrupowania zespołów ludowych. Zapotrzebowanie na działania ujęte w projekcie są analizą potrzeb mieszkańców uzyskaną dzięki informacji od organizacji pozarządowych i KGW działających w subregionie. Z analiz wynika, że główne zapotrzebowanie to zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia, w szczególności wśród seniorów i dzieci. Brak jest również zorganizowanych zajęć spędzania efektywnie wolnego czasu dla seniorów, dzieci i młodzieży, wyjazdów i wydarzeń integrujących, wydarzeń kulturalnych promujących tradycję i zachęcających do jej kultywowania, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Adresaci zadania

Bezpośrednim odbiorcą działania w ramach projektu będą mieszkańcy subregionu sądeckiego. Dzieci młodzież, osoby dorosłe i seniorzy- zainteresowani praktycznym nabycie umiejętności i świadomego dbania o zdrowie, szukający form aktywności ruchowej, zajęć poprawiających samopoczucie i służącym zachowaniu zdrowia, aktywnego i twórczego spędzania czasu oraz pogłębienie wiedzy o tradycji regionów.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

"Gmina Stary Sącz, Kamionka Wielka, Kamienica, Rytro, Piwniczna, Limanowa, Łącko, Podegrodzie,Ochotnica, Słopnice i Mszana Dolna , miasto Nowy Sącz (beneficjenci). Wykonanie zadania Gminy Stary Sacz, Kamienica, Kamionka Wielka, Opole Kraków, Chełmiec, Węgry Erdohorvati, Miszkolec, Ciężkowice.
"