Powrót

KOM 15. Małopolska działa społecznie (KOM)


Krótki opis zadania

Co by było gdyby nie działały grupy inicjatywne i organizacje społeczne? Odpowiedź może być zaskakująca – wiele lokalnych problemów pozostawałoby nierozwiązanych, nie byłoby tylu miejsc do rozwijania zainteresowań i pasji, tak bogatej oferty kulturalnej i dbałości o tradycję, pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, nie działałoby wiele świetlic dla dzieci i młodzieży, nie tak łatwo byłoby znaleźć miejsce do uprawiania sportu, trudniej byłoby nam wpływać na lokalny samorząd i dbać o takie tematy jak zdrowie, czy środowisko. Tymi i wieloma innymi tematami zajmują się aktywiści i organizacje społeczne. Czy ich praca jest prosta? Zadecydowanie nie! Na co dzień napotykają wiele wyzwań związanych z trudnymi zagadnieniami prawnymi, nie łatwym mobilizowaniem ludzi do działania, czy kłopotami z ciągłym brakiem czasu. Zadbajmy więc o wspólne sprawy i pomóżmy Małopolanom.

Dzięki projektowi „Małopolska Działa Społecznie” działacze stowarzyszeń i fundacji będą mogli łatwiej poradzić sobie z wyzwaniami, które napotykają np. w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu się z urzędami, prawidłowym prowadzeniem prawnych i księgowych spraw swoich organizacji, czy w sprawnej realizacji swoich działań. Aktywiści i członkowie różnych organizacji będą mieli okazję do łączenia sił i nawiązywania współpracy, wymiany dobrych praktyk i pomagania sobie, a także wymiany zasobów. Mieszkańcy i mieszkanki Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak brać sprawy swoich społeczności w swoje ręce oraz jak skutecznie współtworzyć samorząd lokalny. W ramach projektu realizowane będą trzy bloki działań: 1) Aktywizacja obywatelska – 10 spotkań inspiracyjnych oraz 24 godziny doradztwa obywatelskiego, stałe wsparcie animatora (500 godzin) dotyczące m.in. integracji sąsiedzkiej, samoorganizacji, prowadzenia ogrodów społecznych, rozwiązywania lokalnych problemów, inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego. 2) Edukacja - 860 godzin doradztwa i 68 godzin szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dotyczące m.in. finansowania działań NGO, zagadnień formalno-prawnych, księgowości w NGO, współpracy ponadnarodowej, wolontariatu, zarządzania zespołem, nowych technologii w NGO, promocji działań społecznych. 3) Sieciowanie organizacji społecznych i grup nieformalnych – 20 spotkań m.in networkingowych, grup wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych w siedzibach organizacji, konferencja oraz stałe wsparcie animatora (500 godzin) w budowaniu współpracy dotyczące m.in. wymiany dobrych praktyk w pracy z różnymi grupami odbiorców np. młodzież, seniorzy, nawiązywania współpracy między organizacjami, wspólnego tworzenia rekomendacji i pomysłów na rozwiązywanie lokalnych problemów.

Adresaci zadania

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, którzy działają lub chcą działać społecznie. Z oferty będą mogli skorzystać zarówno działacze organizacji społecznych (stowarzyszeń i fundacji), aktywiści z grup nieformalnych jak i wszyscy mieszkańcy, którzy chcą dopiero zaangażować się w sprawy swojej społeczności.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Działania będą realizowane na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, w różnych lokalizacjach (powiatach, gminach), tak aby zapewnić jak najłatwiejszy dostęp do projektu osobom z różnych części subregionu.