Powrót

KOM 16. Zakup mobilnej sceny plenerowej dla wszystkich gmin w powiecie krakowskim


Krótki opis zadania

Celem projektu jest zakup plenerowej mobilnej sceny, która uatrakcyjni wydarzenia organizowane na terenie subregionu krakowskiego, zwiększając potencjał turystyczno-kulturowy tego terenu, a przy okazji promując całe województwo. Miejscowości poza miastem Kraków mają utrudniony dostęp do scen mobilnych oraz do koniecznej przy organizacji imprez plenerowych infrastruktury, zadanie ułatwiłoby wypożyczanie sceny na cykliczne wydarzenia realizowane między innymi przez organizacje pozarządowe czy szkoły.

Adresaci zadania

Adresatami zadania są wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego nczy lokalnych miejscowości, niezależnie od wieku

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Zadanie będzie realizowane na terenie powiatu krakowskiego, bez miasta Kraków