Powrót

SAD 17. Tradycja to piękno, które nas łączy i wyróżnia.


Krótki opis zadania

Nadrzędnym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego subregionu łącko-kamienickiego i słopnickiego oraz integracja społeczności lokalnej na bazie tradycyjnej kultury własnego regionu. W tym bogatym w tradycje kulturowe subregionie brakuje długofalowych działań skierowanych do różnych grup społecznych kultywujących rodzime tradycje. Projekt będzie realizowany poprzez współpracę i zaangażowanie organizacji zrzeszających dzieci, młodzież i  osoby dorosłe (zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich, oddziały Związku Podhalan, młodzieżowe grupy przykościelne) w celu głębszego poznania tradycji kulturowych. Głównym celem zadania jest organizacja warsztatów, spotkań, wyjazdów, konkursów, imprez regionalnych o charakterze edukacyjno-kulturowym skierowanych do różnych grup wiekowych. W ramach zadania zostaną ponadto zakupione rekwizyty, stroje oraz instrumenty muzyczne na potrzeby sceniczne zespołów regionalnych: Kiyrpecki, Zasadnioki, Słopniczanie oraz oddziałów Związku Podhalan w Łącku i Obidzy. Zostaną wydane również dwie publikacje: gawędy i gadki z subregionu łącko-kamienickiego oraz zeszyt regionalny.

Adresaci zadania

Zadanie skierowane jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Uczestnictwo w tym projekcie stworzy dorosłym możliwość zachowania i wzmocnienia rodzimych tradycji z zakresu tańca, muzyki, stroju, gwary, obrzędowości oraz przekazania ich młodszemu pokoleniu. Dzieci i młodzież nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu kultury tradycyjnej, a działania skierowane do wszystkich grup wiekowych pozwolą na zachowanie przekazu pokoleniowego.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Zadanie realizowane będzie na terenie gmin: Łącko, Kamienica, Słopnice.