Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu na zadania zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego:

Informacja o zasadach głosowania:

 1. Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.
 2. Głosować można:
  • elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl
  • poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn zlokalizowanych w punktach głosowania ustalonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego,
  • korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub wybranej Agendy Zamiejscowej w: Oświęcimiu, Tarnowie Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Miechowie lub Suchej Beskidzkiej. Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych.
 3. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Każdy mieszkaniec województwa, o którym mowa w pkt 1, może oddać dwa głosy:
  a) jeden na zadanie regionalne,
  b) jeden na zadanie ogólnowojewódzkie.
 5. Na zadanie zgłoszone w danym regionie może głosować jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany region, którego zadanie dotyczy.
 6. Na zadanie ogólnowojewódzkie może głosować każdy mieszkaniec województwa.
 7. W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo –  pozostaje ważny.
 8. W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania regionalne, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo –  pozostaje ważny.
 9. Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych w pkt 2.
 10. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny.

Pamiętaj !

 1. Aby Twój głos był ważny zagłosuj w terminie: od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r. 
 2. Głosy oddane przed i po terminie głosowania będą uznane za nieważne.
 3. Wpisz na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podaj numer PESEL oraz wybierz swój (jeden) powiat zamieszkania.
 4. Własnoręcznie podpisz zawarte na karcie do głosowania oświadczenie.

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór zadania

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz zadanie ogólnowojewódzkie:

Wybierz zadanie regionalne:

Jeśli zakończyłeś wybór zadań kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Podaj imię
Podaj nazwisko
Podaj prawidłowy numer PESEL
Podaj e-mail jest nieprawidłowy
Wybierz powiat zamieszkania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że: 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków.
Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia procedury głosowania w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego oraz otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego (w przypadku podania adresu e-mail). Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest Realizacja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w oparciu o art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094). 

IV. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do oddania przez Panią/Pana głosu na propozycję zadania poddaną pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego (dotyczy adresu e-mail).

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości oddania przez Panią/Pana głosu na propozycję zadania poddaną pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Niepodanie adresu e-mail skutkować będzie nieotrzymywaniem e-mailowych informacji o działaniach podejmowanych w związku z Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego.  

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 25 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym  rzeczowym wykazem akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, stanowiącym załącznik do  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa uregulowane w RODO: prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), chyba, że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 17 ust. 3 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 28  ust. 3 RODO będą przetwarzane w imieniu administratora przez podmioty przetwarzające w celu obsługi technicznej narzędzia do realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz podmiot wyłoniony do przeprowadzenia ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 

X.  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wymagane zaznaczenie powyższej zgody
Wymagane zaznaczenie powyższej zgody
Wymagane zaznaczenie powyższej zgody

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji,
kontakt telefoniczny: 12 61 60 536, 12 61 60 982
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bo@umwm.malopolska.pl

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 16 lat.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.

Niestety musisz wybrać inne zadanie

Aby prawidłowo oddać głos musisz wybrać jedno zadanie ogólnowojewódzkie oraz jedno z zadań z regionu, w którym mieszkasz.
Dlatego nie możesz zagłosować na zadanie:

.

Poniżej lista wszystkich zadań, na które możesz zagłosować.
Wybierz zadanie jeszcze raz, aby móc zagłosować.

Kod zadania
Nazwa i opis
Wybór
OGW 1

"Crafting Hub'y" sposobem na rozwój.

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 610 000 zł
Projekt obejmuje utworzenie dwóch lokalizacji przeznaczonych do prowadzenia cyklu warsztatów stacjonarnych i plenerowych, znanych jako „Crafting Hub”. Te miejsca staną się centrami aktywności artystyc...
OGW 2

"Graj w piłkę a będziesz Wielki".

Region:  Małopolska Południowa, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Celem projektu jest wsparcie rozwoju sportowego 5 klubów piłkarskich z terenu Małopolski Południowej oraz Małopolski Zachodniej z terenów powiatów wadowickiego,chrzanowskiego,myślenickiego , gorlick...
OGW 3

"Minisiatkówka to zdrowie" - ogólnodostępne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców województwa małopolskiego.

Region:  Małopolska Zachodnia, Tarnowski, Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
"Minisiatkówka to zdrowie" - ogólnodostępne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców województwa małopolskiego - to projekt zakładający regularne prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych w dys...
OGW 4

"Siatkówka to zdrowie" - ogólnodostępne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców województwa małopolskiego.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia, Tarnowski, Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
"Siatkówka to zdrowie" - ogólnodostępne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców województwa małopolskiego - to projekt zakładający regularne prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych w dyscypl...
OGW 5

"Z regionalizmem w przyszłość" - cykl wydarzeń kulturalnych ukazujących tradycję i zwyczaje regionu Lachów Sądeckich.

Region:  Małopolska Południowa, Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 700 000 zł
Celem zadania jest wspieranie zjawisk związanych z kulturą tradycyjną funkcjonującą na terenie małopolski a w szczególności: 1. Pielęgnowanie i ochrona cennych tradycji Lachów Sądeckich, 2. Kultywo...
OGW 6

,,Rozśpiewana Małopolska"

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 660 000 zł
Projekt „Rozśpiewana Małopolska” to inicjatywa Chóru Społecznego przy Filharmonii Krakowskiej w osobie Marcina Wróbla, dyrygenta tego chóru. Działamy pod auspicjami Filharmonii im Karola. Szymanowskie...
OGW 7

,,W dobrą stronę...”

Region:  Małopolska Zachodnia, Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 699 820 zł
Projekt pn. ,,W dobrą stronę…” jest zadaniem ogólnowojewódzkim. Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania skierowane są do społeczności zamieszkującej 2 regiony położone administracyjnie ...
OGW 8

„Wypełnijmy pustkę - utworzenie i prowadzenie świetlicy zajęć terapeutycznych dla osób dorosłych w spektrum autyzmu”

Region:  Tarnowski, Małopolska Południowa
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 700 000 zł
"Wypełnijmy pustkę - utworzenie i prowadzenie świetlicy zajęć terapeutycznych dla osób dorosłych w spektrum autyzmu” Zadanie dotyczy dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oferta edukacyj...
OGW 9

Akademia Młodego Turysty 2025

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Południowa, Małopolska Zachodnia, Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 700 000 zł
Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników Górskich, 160 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach z użyciem profesjonalnego sprzętu do szkoleń z...
OGW 10

Akademia Sportu

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Akademia Sportu - Twoja Droga do Aktywności i Zdrowia! "Akademia Sportu" ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, skierowanej do mieszkańców Mało...
OGW 11

Aktywnie, zdrowo, na szlaku!

Region:  Małopolska Południowa, Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 700 000 zł
Organizacja wyjazdów edukacyjnych połączonych z nauką dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka przez zabawę, nauka przez spacer szlakami edukacyjnymi, nauka poprzez integrację międzypokoleniową. Nauka...
OGW 12

Bądźmy przyjaciółmi – niepełnosprawni są wśród nas. Warsztaty dla dzieci.

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 685 500 zł
Zadanie ma charakter warsztatów, których celem jest zapoznanie i zaprzyjaźnienie dzieci z podstawowych szkół masowych, z problemem niepełnosprawności. Jest duża potrzeba kształcenia zachowań społeczny...
OGW 13

BEZPIECZNY PACJENT W BEZPIECZNYM SZPITALU

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 1 000 000 zł
Zadanie dotyczy poprawy istniejącej bazy wiodącego w rankingach ogólnopolskich Szpitala rehabilitacyjnego i jej wykorzystanie do utrzymania sprawności na możliwym do osiągnięcia poziomie maksymalnej i...
OGW 14

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Transportu zbiorowego i dróg publicznych
Koszt: 910 000 zł
Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski Zachodniej i Regionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wzdłuż drogi wojewódzkiej 780 poprzez budowę chodnika wraz ze zjazdami na p...
OGW 15

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 960 w Bukowinie Tatrzańskiej

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Transportu zbiorowego i dróg publicznych
Koszt: 1 000 000 zł
Czego dotyczy: Projekt dotyczy budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 960 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, w miejscowości Bukowina Tatrzańska na brakującym odcinku od Urzędu Gminy w kierun...
OGW 16

Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Osiek

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Transportu zbiorowego i dróg publicznych
Koszt: 1 000 000 zł
Zadanie polega na budowie chodnika wzdłuż bardzo ruchliwej drogi wojewódzkiej w miejscowości Osiek. Na przedmiotowym odcinku drogi występuje gęsta zwarta zabudowa domów jednorodzinnych. Zawężone...
OGW 17

Budowa zatoki autobusowej przy Drodze Wojewódzkiej nr 980 w Rzepienniku Strzyżewskim

Region:  Małopolska Południowa, Tarnowski
Charakter zadania: Transportu zbiorowego i dróg publicznych
Koszt: 829 968,65 zł
Zadanie zakłada poprawę bezpieczeństwa na Drodze Wojewódzkiej Nr 980 Jurków - Biecz poprzez budowę zatoki autobusowej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski.
OGW 18

Edukacja Kulturalna Łukiem Karpat

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 700 000 zł
Głównym celem zadania jest działalność edukacyjno-kulturalna na rzecz trwałości tradycyjnej kultury ludowej w wybranych grupach etnograficznych Łuku Karpat. Realizacja tego zadania zaspokoi potrzeby l...
OGW 19

Edukacyjna czwórka, czyli rozwój kompetencji na medal

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 340 000 zł
Głównym celem zadania jest kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno-dydaktycznej dla młodzieży i zaoferowanie wyjątkowych zajęć poszerzających kompetencje młodych osób w czterech kierunkach. Oferta ...
OGW 20

FutboLove Małopolskie - projekt wsparcia klubów piłkarskich z terenu Małopolski

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
FutboLove Małopolskie to zadanie o dużym potencjale sportowym, które ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej na wymiarze rekreacyjnym i...
OGW 21

Futbolowe Młodziki

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
CEL GŁÓWNY ZADANIA: wsparcie dla klubów sportowych z dwóch regionów: Krakowski Obszar Metropolitarny oraz Małopolska Południowa, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach Orlik i Młodz...
OGW 22

Hokej OK, wychowanie przez sport najmłodszych Małopolan: zabawa, rozwój, sukces

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 485 000 zł
Popularyzacja i zachęcanie dzieci oraz rodziców do promowania aktywności fizycznej i wychowywania przez sport, jakim jest tradycyjny sport zimowy Małopolski hokej na lodzie. Zwiększenie dostępności do...
OGW 23

I Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych pt. „Kadry Natury” w Zatorze

Region:  Małopolska Zachodnia, Tarnowski, Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 300 000 zł
I Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych pt. „Kadry Natury” w Zatorze. To pierwszy w Polsce, i zarazem jedyny taki festiwal! Brzmi fascynująco! To wspaniała okazja nie tylko dla profesjonalistó...
OGW 24

IV Małopolski Festiwal Taneczno-Musicalowy

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 700 000 zł
„IV Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy” to kolejna odsłona cieszącego się popularnością zwłaszcza wśród młodszych mieszkańców Małopolski jednodniowego wydarzenia kulturalnego, które realizowane b...
OGW 25

Lato 2025 czasem integracji, imprez, pikników. KINO w całej Małopolsce! Do zobaczenia w plenerze. Głosuj!

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 699 300 zł
Zamknięci w domach już byliśmy, czas na zmiany, spotkajmy się przed wielkim ekranem. Seria Kin plenerowych, w których macie możliwość wyboru repertuaru (głosowanie), z drobnym poczęstunkiem. Chcę, aby...
OGW 26

Małopolska "13"

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z 3 regionów: Małopolska Zachodnia, Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorąc...
OGW 27

MAŁOPOLSKA AKADEMIA SIATKÓWKI

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Małopolski gry w piłkę siatkową oraz sprawdzenie siatkarskich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Zadanie jest bezpłatne, dostępne dla wszystkic...
OGW 28

Małopolska na Tak!

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
CEL GŁÓWNY ZADANIA: wsparcie dla klubów sportowych z dwóch regionów: Krakowski Obszar Metropolitarny oraz Tarnowski, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach Orlik i Młodzik (dzieci w...
OGW 29

MAŁOPOLSKA PIŁKARSKA

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Małopolska Piłkarska to zadanie wspierające rozwój sportu, zarówno tego rekreacyjnego jak i wyczynowego, ale w wymiarze amatorskim. W projekcie przewidziano uczestnictwo 5 akademii piłkarskich z teren...
OGW 30

Małopolskie Granie

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z 4 regionów: Tarnowski, Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę no...
OGW 31

Małopolskie Talenty FutboLove

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Małopolskie Talenty Futbolowe to zadanie o dużym potencjale sportowym, które ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej na wymiarze rekrea...
OGW 32

Muzyczna podróż w Małopolsce

Region:  Małopolska Zachodnia, Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 412 500 zł
Realizowane w ramach grantu zadanie „Muzyczna Małopolska” polegać będzie na stworzeniu atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców regionu Małopolski. Projekt zakłada realizację cyklu koncertów m...
OGW 33

Opętani muzyką. Bijące muzyką serce Małopolski - seria koncertów nowatorskiej muzyki góralskiej

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 700 000 zł
Opętani muzyką. Bijące muzyką serce Małopolski - seria koncertów nowatorskiej muzyki góralskiej. Artyści to mieszkanie Podhala – górale z krwi i kości, na wskroś przesiąknięci muzyką, śpiewem, tańcem...
OGW 34

Piłkarskie Orliki

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
CEL GŁÓWNY ZADANIA: wsparcie dla klubów sportowych z dwóch regionów: Krakowski Obszar Metropolitarny oraz Małopolska Zachodnia, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach Orlik i Młodzik...
OGW 35

Piłkarze szachują, szachiści strzelają - edycja II

Region:  Tarnowski, Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Projekt "Piłkarze szachują, Szachiści strzelają - edycja II" to ogólnodostępny projekt, który obejmuje cykl zawodów sportowych, naukę gry oraz zabawy i ćwiczenia w dwóch dyscyplinach: piłka nożna i sz...
OGW 36

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej 964 poprzez budowę chodników i oświetlenia przejść.

Region:  Małopolska Południowa, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Transportu zbiorowego i dróg publicznych
Koszt: 1 000 000 zł
Celem zadania poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw położonych przy drodze wojewódzkiej nr 964 relacji Kasina Wielka - Ispina. Poprzez budowę brakujących odcinków chodników oraz wykonanie oświetl...
OGW 37

Szkoleniowa Akcja Resuscytacja!

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 699 950 zł
Przeszkolimy kilkanaście tysięcy młodych osób oraz kilkuset pracowników szkół. Wyposażymy w sprzęt szkoleniowy prawie 60 placówek oświatowych. Celem zadania jest zakup sprzętu szkoleniowego oraz or...
OGW 38

TURNUSY AKTYWIZACJI RUCHOWEJ – EDYCJA I

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Głównym celem projektu pn. „Turnusy Aktywizacji Ruchowej – edycja I” jest zwiększenie dostępności do kultury fizycznej mieszkańców województwa małopolskiego poprzez organizacje turnusów sportowo - rek...
OGW 39

Utworzenie ogrodu terapeutycznego przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Region:  Małopolska Południowa, Tarnowski
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 950 000 zł
Zadanie ma na celu uzupełnienie procesu terapeutycznego pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Proces terapeutyczny to nie tylko leczenie farmakologi...
OGW 40

W orkiestrach dętych siła - organizacja warsztatów muzycznych i koncertu

Region:  Małopolska Południowa, Tarnowski, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 700 000 zł
Celem zadania jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność ...
OGW 41

Wsparcie klubów piłki ręcznej z województwa małopolskiego drogą do rozwoju i popularyzacji szczypiorniaka

Region:  Małopolska Południowa, Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 700 000 zł
Geneza projektu tkwi w idei rozwoju piłki ręcznej w województwie małopolskim oraz popularyzacja aktywności sportowej wśród najmłodszych mieszkańców. Głównym celem zadania jest wspieranie sportu w regi...
OGW 42

Zintegrowani tradycją. Podegrodzko – makowskie dziedzictwo przestrzenią współpracy, interakcji i rozwoju społeczności lokalnych.

Region:  Małopolska Południowa, Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 699 300 zł
Projekt dotyczy budowania partnerstwa i nawiązania interakcji z mieszkańcami na bazie dziedzictwa lokalnej kultury. Jego realizacja połączy Podegrodzie Maków Podhalański - dwie miejscowości, które w s...
TAR 1

"Powróćmy jak za dawnych lat" - plenerowe zabawy taneczne w regionie.

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom regionu wspólnego spędzania czasu z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami, w sposób szczególny projekt będzie skierowany w stronę młodzieży. W dzisiejs...
MZA 1

„Każde dziecko może zostać piłkarzem”

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Krótki opis zadania (czego dotyczy, jaki jest jego główny cel, jaki problem rozwiązuje lub jaką potrzebę zaspokaja, dlaczego warto zagłosować na to zadanie, najważniejsze działania związane z jego rea...
KOM 1

"Nauka pływania dla dzieci i dorosłych - bądź bezpieczny nad wodą"

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie dotyczy zajęć pływackich - ogólnodostępnych i bezpłatnych dla dzieci i dorosłych z terenów wiejskich o ograniczonym dostępie do infrastruktury sportowej. Głównym celem zadania jest zachęcenie...
MPD 1

POZNAJ REGION – ZYSKAJ SPLENDOR. GRA TERENOWA MAJĄCA NA CELU AKTYWNE POZNANIE REGIONU

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 78 570 zł
Celem zadania jest poznawanie kultury i historii regionu. Uczestnicy wspólnie podejmując zadanie mają możliwość zacieśniania wzajemnych relacji, integrują się, uczą się współpracy i wzajemnego szacunk...
KOM 2

,,Odkrywamy atrakcje regionu Krakowskiego"

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 99 750 zł
Zadanie realizowane w ramach 7 edycji budżetu obywatelskiego będzie dotyczyło 5 wyjazdów edukacyjno- krajoznawczych w okresie: kwiecień - wrzesień 2025 r. do atrakcyjnych miejsc regionu Krakowskiego....
MZA 2

Bądź skoczny i zwinny jak Lampart - Ogólnorozwojowe zajęcia z elementami gimnastyki i siatkówki

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem tego projektu jest zapewnienie dzieciom z obszaru Małopolski Zachodniej, zwłaszcza z powiatu myślenickiego, możliwości uczestnictwa w zajęciach ogólnorozwojowych, które zawierają elementy gimnas...
TAR 2

,,PIŁKARSKIE TALENTY REGIONU TARNOWSKIEGO’’

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Promocja aktywności ruchowej wśród dzieci z regionu tarnowskiego poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach sportowych. Projekt ogólnodostępny, skierowany jest do dzieci w wieku około 8-14 lat. Zaję...
MPD 2

"Art 2 go."

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Projekt obejmie spotkania integracyjno-twórcze. Spotkania będą miały charakter warsztatów, plenerów, spotkań on-line. „Art 2 go”to cykl darmowych zajęć dla mieszkańców gmin Powiatu Limanowskiego dl...
MPD 3

"Bezpieczny powiat - ogólnodostępne defibrylatory AED w remizach powiatu gorlickiego"

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 100 000 zł
Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego poprzez zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów (AED) w miejscach ogólnodostępnych tj. na 9 budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych zna...
MZA 3

Beskid Football Project - wzmocnienie potencjału sportowego KS Beskid Andrychów (edycja II)

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania jest wsparcie rozwoju sportowego klubu piłkarskiego z terenu Gminy Andrychów (powiat wadowicki) poprzez zakup: - 160 sztuk kurtek zimowych reprezentacyjnych z pełną identyfikacją wizua...
TAR 3

AKTYWNE MALUCHY - POZYTYWNA ENERGIA I ZDROWY STYL ŻYCIA

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 86 500 zł
Celem niniejszego zadania jest zapewnienie dzieciom w wieku 3-7 lat pozytywnej energii i zdrowego stylu życia poprzez dostęp do zajęć sportowych i tanecznych. Ciekawe zajęcia ruchowe będą mobilizowały...
KOM 3

„AKADEMIA ZDROWEGO SENIORA” W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 93 400 zł
Zadanie polegać będzie na realizacji cyklu wykładów i warsztatów, dla seniorów z Gminy Skała i Gminy Iwanowice, pod wspólnym tytułem: „Akademia Zdrowego Seniora” (AZS). Zadanie realizowane będzie od s...
TAR 4

Aktywny Senior Małopolski.

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 70 000 zł
W ramach zadania zorganizowane zostaną kulturalne zajęcia aktywizujące dla seniorów z województwa małopolskiego, a zwłaszcza z gminy Żegocina, Trzciana, Laskowa i miasta Kraków. W szczególności będą t...
MPD 4

"Echo Gór"- upowszechnia i kultywuje tradycje folkloru muzycznego Regionu Zagórzańskiego

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
"Echo Gór"- upowszechnia i kultywuje tradycje folkloru muzycznego Regionu Zagórzańskiego to wydarzenie mające na celu przede wszystkim wspieranie dziedzictwa kulturowego, rozwoju społeczności i promo...
KOM 4

„Dziewczyny też lubią kopać w nogę” – Rozwój Kobiecej Piłki Nożnej w Regionie Krakowskim

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem zadania jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz zagospodarowania wolnego czasu dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży w tym młodych dziewczynek poprzez zorganizowanie dodatkowych...
MZA 4

Biała Ślizgawka - zimowo na sportowo

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Biała Ślizgawka uatrakcyjni zimową porę, zapewni zabawę i zmusi do wyjścia z domu. Czas jesienno - zimowy nie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, wiec lodowisko spowoduje sportową aktywność miesz...
MZA 5

Zadanie wykreślone z listy MZA. Przeniesione do KOM pozycji 53 tj. KOM 53

TAR 5

Aromaty kultury

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Subregionu Tarnowskiego bogatej i bezpłatnej oferty wartościowych przedsięwzięć kulturalnych. Zadanie promuje tzw. kulturę wysoką i tworzy wśród mies...
KOM 5

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim”

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 900 zł
,W zdrowym ciele, zdrowy duch'' _ realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim to projekt promocji i próby rozpowszechnienia i korzystania z różnych form sportu i rekreacji możliwych do wykorzys...
MPD 5

"Kulturalnie i kulinarnie"

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania pn. „Kulturalnie i kulinarnie” jest kultywowanie tradycji, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podwyższenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez zakup stroj...
MPD 6

"Młodzi, Zdrowi i Bezpieczni".

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 98 900 zł
Projekt „Młodzi, Zdrowi i Bezpieczni” powstał w odpowiedzi na coraz powszechniejsze zjawisko zmagania się przez dzieci i młodzież z problemami natury emocjonalnej i psychicznej. Dlatego mając świadomo...
MZA 6

Dziewczęta i Chłopcy w piłkę kopią

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
KOM 6

Akademia Wspierania Talentów Futbolowych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Akademia Wspierania Talentów Futbolowych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym to zadanie o dużym potencjale sportowym, które ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży p...
TAR 6

Bezpiecznie w  Gminie Rzezawa i w Gminie Bochnia

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 99 880 zł
" Bezpiecznie w Gminie Rzezawa i w Gminie Bochnia" ma na celu zwiększenie skuteczności działań ratowniczych przez bezpośrednich świadków zdarzenia. Projekt ten zakłada zwiększenie dostępności pomocy ...
KOM 7

AKCJA DEFIBRYLACJA! Projekt rozbudowy sieci powszechnie dostępnych defibrylatorów AED

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 99 870 zł
Celem projektu jest zwiększenie przeżywalności w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) poprzez zwiększenie dostępu przeszkolonych osób do defibrylatorów AED, które umożliwiają analizę rytmu serca oraz wyk...
MPD 7

"Spełniamy piłkarskie marzenia"

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem projektu jest szkolenie dzieci i młodzieży na terenie Małopolski Południowej oraz wsparcie rozwoju sportowego klubów piłkarskich z terenów powiatu gorlickiego i nowosądeckiego - BAP Ropa (gmin...
MZA 7

FutboLove Talenty w powiecie suskim

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 900 zł
"FutboLove Talenty w powiecie suskim" to zadanie o dużym potencjale sportowym, którego nazwa ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej na...
TAR 7

Elektryzująca przeszłość Tarnowa

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na przeprowadzaniu wycieczek kulturalno-turystycznych po Mościcach meleksem. Głównym celem zadania jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych z historią Mościc w przyjaznych i wygodn...
TAR 8

Etno z przytupem

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na organizacji 5 wydarzeń o charakterze kulturalnym dla mieszkańców powiatu tarnowskiego, których celem jest: - popularyzacja rodzimego dziedzictwa kulturowego oraz promocja kultur sąs...
MZA 8

Futbolowa Nowa Wieś?Zgoda!-wsparcie klubów piłkarskich Niwa Nowa Wieś oraz Zgoda Malec (edycja II)

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania jest wsparcie rozwoju sportowego klubów piłkarskich z terenu Gminy Kęty (powiat oświęcimski) poprzez zakup: - 150 kompletów strojów sportowych treningowych (skład kompletu: 2 x koszulka,...
MPD 8

"W PRADZIADOWEJ ZAGRODZIE - codzienność i świętowanie Lachów Podegrodzkich"

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 99 800 zł
Podegrodzie to centrum i serce kultury lachowskiej. Miejsce szczególne pod względem bogactwa dziedzictwa kulturowego i dobrze zachowanych tradycjach lachowskich. Zadanie edukacyjne "W PRADZIADOWEJ ZAG...
KOM 8

Aktywny Inżynier

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Oto skrócony opis zadania "Aktywny Inżynier" do BO Małopolska: "Aktywny Inżynier" ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, skierowanej do miesz...
KOM 9

Aktywny Student

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Aktywny Student ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, adresowanej do mieszkańców Krakowa, a w szczególności studentów i pracowników krakowskich...
MPD 9

„Dla DOBRA wspólnego”

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Projekt pn. „Dla DOBRA wspólnego” jest zadaniem regionalnym. Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania skierowane są do społeczności zamieszkującej Region Małopolska Południowa, w szczególn...
MZA 9

Gotowi do ratowania - warsztaty ratownictwa

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 99 900 zł
Zakup profesjonalnych zestawów do nauki resuscytacji i szkoleniowych defibrylatorów AED oraz organizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gmin objętych projektem. Zes...
TAR 9

Festiwal Tradycji w Borzęcinie

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem Festiwalu Tradycji jest promocja lokalnych walorów gminy Borzęcin i innych gmin regionu tarnowskiego. Przed publicznością wystąpią lokalni artyści prezentując swoje umiejętności i talent...
KOM 10

Ale Kino na Hornie czyli kultura pod żaglami

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na realizacji serii pokazów plenerowych kina, treści dedykowane do klimatu żeglarskiego. Poza filmami zamierzamy pokazać materiały promujące ten piękny sport (żeglarstwo). Zakładam real...
MZA 10

I’m from western Małopolska. I can speak English!

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
„I’m from western Małopolska. I can speak English - Projekt Wsparcia Nauki Języka Angielskiego Dla Dzieci" Program nowoczesnego nauczania języka angielskiego dla dzieci, który uwzględnia różne aspe...
TAR 10

FutboLove Talenty w powiecie bocheńskim

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
"FutboLove Talenty w powiecie bocheńskim" to zadanie o dużym potencjale sportowym, którego nazwa ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożne...
MPD 10

„MMKS Podhale Nowy Targ - rozwijaj się ze sportem!"

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem projektu „MMKS Podhale Nowy Targ - rozwijaj się ze sportem!" jest zorganizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Regionu Małopolski Południowej,w dyscyplinach hokeja na l...
MPD 11

„Otwórz okno na kulturę!”

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Każda społeczność ma swoją własną tożsamość, zrodzoną z potrzeby serca. Regionalizm i kultura regionalna jest naszym niezwykłym potencjałem i bogactwem. Pokolenia, które odziedziczyły to wszystko od s...
TAR 11

Każdy w piłkę kopać może

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie pol...
MZA 11

Kocham Piłkę w Powiecie Chrzanowskim

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
KOM 11

Bo Każdy jest Ważny !

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 100 000 zł
Projekt pn. ,,Bo każdy jest ważny ! ” jest zadaniem regionalnym. Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania skierowane są do społeczności zamieszkującej Kraków i powiaty krakowski, miechowsk...
TAR 12

Kocham Piłkę – Subregion Tarnów

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie pol...
KOM 12

Brydż - jogging XXI wieku - mostem pokoleń

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Bill Gates w licznych wywiadach podkreśla, że gra w brydża stanowi szósty pośród dziesięciu sformułowanych przez niego kluczowych czynników sukcesu. Twórca potęgi Microsoft twierdzi, że „kto dobrze gr...
MZA 12

Kocham Piłkę w Powiecie Wadowickim

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
MPD 12

Aktywne wakacje rowerowe w Krynicy Zdroju

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 97 495 zł
Aktywne wakacje rowerowe – projekt przeznaczony dla mieszkańców południowej części województwa Małopolskiego (powiaty nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki). Projekt będzie realizo...
MPD 13

Bliżej Tradycji

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem zadania jest zachowanie tradycyjnej kultury ludowej społeczności zamieszkującej region Małopolski Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem górali od Łącka i Kamienicy i kontynuacja pod...
MZA 13

ŁAŁtfit! - boiskowi dżentelmeni. Małopolska wspiera piłkarzy - edycja II (Region Małopolska Zachodnia).

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Wybitny holenderski piłkarz Johan Cruyff zwykł mawiać, że piłka nożna to sport, w który gra się umysłem. Połączenie wysokiej sprawności fizycznej i silnego umysłu wydaje się być gwarantem sukcesu w te...
TAR 13

Krokiem tańca ludowego przez powiat wielicki!

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania jest propagowanie tańców regionalnych poprzez organizacje warsztatów, występów oraz doposażenie w potrzebne stroje regionalne i nagłośnienie, zespołu Pieśni i Tańca Sułkowianie który to ...
KOM 13

Fashion Academy.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Fashion Academy - to zajęcia z nauką różnego typu haftów, sposobami zdobnictwa i ornamentu, nauki szycia, wyszywania, praca z tkaniną, ubiorem, modnym folk -art'em. Założeniem projektu jest wykorzyst...
MPD 14

FutboLove Gorlice

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
FutboLove Gorlice to zadanie o dużym potencjale sportowym, którego nazwa ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej na wymiarze rekreacyjn...
KOM 14

Futbol bez barier

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na stworzeniu warunków do sportowej rywalizacji z rówieśnikami dla dzieci i młodzieży poprzez organizację turniejów piłki nożnej i likwidację najczęściej pojawiających się barier w tym:...
TAR 14

Lato na sportowo w Nowym Brzesku – piłka nożna dla każdego

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Projekt LATO NA SPORTOWO W NOWYM BRZESKU – PIŁKA NOŻNA DLA KAŻDEGO obejmuje organizację obozu piłkarskiego, zajęć piłkarskich pod nazwą Podwórkowe granie, Pikniku sportowo-rodzinnego oraz zakup sprzęt...
MZA 14

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z regionu Małopolska Zachodnia.

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek, klubów oraz niezrzeszonych grup sportowych z rejonu powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, suskiego, myślenickiego i miasta Oświęcim prowadzących d...
MZA 15

MAŁOPOLSKI VOLLEYLAND - WSPARCIE ROZWOJU SIATKÓWKI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z REGIONU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu klubów sportowych z rejonu Małopolski Zachodniej prowadzących zajęcia sportowe z siatkówki w sposób ogólnodostępny, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
MPD 15

Górale i Orawianie w Piłkę Kopią

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
KOM 15

FutboLove Małopolskie dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 900 zł
FutboLove Małopolskie to zadanie o dużym potencjale sportowym, którego nazwa ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej na wymiarze rekrea...
TAR 15

Lato z kulturą

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 99 000 zł
Zadanie obejmuje zorganizowanie cyklu 5 wydarzeń kulturalnych – plenerowych na terenie Gminy Tarnów pod nazwą "Lato z Kulturą". Wydarzenia w formie festynów, pikników czy wydarzeń okolicznościowych p...
MPD 16

Góralskie Granie

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
KOM 16

FutboLove Talenty pod Krakowem

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 900 zł
"FutboLove Talenty pod Krakowem" to zadanie o dużym potencjale sportowym, którego nazwa ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej na wymi...
MZA 16

MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA – ORKIESTRA DĘTA DLA KAŻDEGO

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie tradycji muzycznych obszaru przez Orkiestrę D...
TAR 16

LTKA - Liga Tarnowskiej Koszykówki Amatorskiej

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 88 160 zł
Liga Tarnowskiej Koszykówki Amatorskiej ma charakter turnieju amatorskiego, który skierowany jest do szerokiego grona odbiorców z różnych przedziałów wiekowych. Liga prowadzona będzie w formie dwudnio...
TAR 17

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z regionu Tarnowskiego.

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek, klubów oraz niezrzeszonych grup sportowych z regionu Tarnowskiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji spor...
MZA 17

Muzyka w nas gra

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 51 968 zł
Zadanie zakłada realizację nieodpłatnych warsztatów wokalnych oraz umuzykalniających dla dzieci i młodzieży w różnych lokalizacjach gminy Brzeszcze (świetlice osiedlowe, domy ludowe), a następnie tema...
KOM 17

Graj w Małopolsce 2.0! Dalszy rozwój młodzieżowego i amatorskiego futbolu miasta Kraków.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Projekt regionalny, który będzie miał charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców zakłada kontynuacje podjętych trzy lata temu działań wspierających rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa p...
MPD 17

Gra - "Szlakami przeszłości i tradycji"

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 100 000 zł
Projekt obejmuje utworzenie i wydanie w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach podręcznika do gry typu RPG (ang. role-playing game), tzn. gry fabularnej, która będzie jednocześnie grą ter...
MZA 18

Orzeł i Karpaty - Piłkarski rozwój talentów w Powiecie Myślenickim

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału sportowego regionu Małopolska Zachodnia poprzez organizację ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i młodzieży w klubach działających na terenie gmin powi...
MPD 18

Janczowioki- sięgamy do naszych korzeni - rozwój i promocja ZR Janczowioki

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 99 440 zł
Od 2008 roku z inicjatywy Pani Marii Kogut działa i dynamicznie się rozwija Zespół Regionalny Janczowioki i Małe Janczowioki. Kultywuje folklor regionu Lachów z pogranicza Lachów Sądeckich i Pogórza...
TAR 18

MIĘDZY nami POKOLENIAMI

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 68 000 zł
Nasz projekt MIĘDZY nami POKOLENIAMI to inicjatywa, która przekracza granice wieku i przestrzeni, łącząc nasze dwie gminy, WIELICZKĘ I BISKUPICE, w fascynującą podróż ku wzajemnemu zrozumieniu, ucze...
KOM 18

Gramy Bo Lubimy

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji s...
TAR 19

MOC - Młoda Orkiestra Ciężkowic

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Nasze zadanie o charakterze kulturalno-edukacyinym jest stworzone z myślą o młodych utalentowanych mieszkańcach Małopolski. Realizując je chcemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, tworząc z nimi młodzi...
MPD 19

Kocham Piłkę na Podhalu

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
MZA 19

Piłka jest jedna ...

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
KOM 19

Gramy w kosza w Krakowie!

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
„Gramy w kosza w Krakowie!” to zadanie o dużym potencjale sportowym, którego nazwa ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie koszykówki rekreacyjnie i...
MPD 20

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z regionu Małopolska Południowa.

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek, klubów oraz niezrzeszonych grup sportowych z rejonu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i miasta Nowy Sącz prowadzący...
TAR 20

Muzyka, pasja, talent- rozwój Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Zdanie będzie dotyczyć wyjazdu szkoleniowego, koncertu muzyki rozrywkowej, zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej. Pozwoli to na wymianę zużytych in...
MZA 20

Piłka nożna pod skrzydłami Orła! - wsparcie LKS "Orzeł" Witkowice.

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania jest wsparcie procesu szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych z całego regionu Małopolski Zachodniej. Zadanie ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych. Do realizacji zadania niezbędn...
KOM 20

JESTEM SIATKARKĄ MAŁOPOLSKI

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem projektu „JESTEM SIATKARKĄ MAŁOPOLSKI” jest wsparcie procesu szkolenia sportowego poprzez doposażenie w sprzęt treningowy i meczowy dzieci młodzieży, dorosłych trenujących bądź chcących trenowa...
TAR 21

NA BOISKU PIŁKARSKIM i PRZY SZACHOWNICY

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Projekt "NA BOISKU PIŁKARSKIM i PRZY SZACHOWNICY" to ogólnodostępny projekt, który obejmuje zawody sportowe, naukę gry oraz zabawy, ćwiczenia oraz konkursy tematyczne: plastyczny i krzyżówkowy, w dwóc...
MPD 21

Między Nami Sąsiadami

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
KOM 21

JESTEM SIATKARZEM MAŁOPOLSKI

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem projektu „JESTEM SIATKARZEM MAŁOPOLSKI” jest wsparcie procesu szkolenia sportowego poprzez doposażenie w sprzęt treningowy i meczowy dzieci młodzieży, dorosłych trenujących bądź chcących trenow...
MZA 21

Piłkarskie Marzenia w Powiecie Chrzanowskim

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
KOM 22

Kluczewski Senior 50+

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 98 800 zł
Projekt ma na celu stworzenia wieloprofilowych działań dla 100 osób jako zwiększenie zaangażowania obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sf...
MZA 22

Piłkarskie Marzenia w Powiecie Myślenickim

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
MPD 22

Nasze dzieci, Nasz Świat, Nasza Przyszłość - Integralny rozwój dzieci i młodzieży

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem projektu jest integralny rozwój dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im warunków do edukacji, samorozwoju, spędzania czasu wolnego, nawiązywania kontaktów, realizacji zainteresowań itp. K...
TAR 22

NAWIGATOR KULTURY

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Nawigator kultury to projekt, który pozwala na udostępnienie lokalnej społeczności uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych o wysokiej wartości artystycznej. Jak wskazuje nazwa projektu ważne jest uki...
TAR 23

NIE MA W KŁAJU KINA! Darmowe kino w dolinie Raby, plażujcie, czilujcie, grillujcie GŁOSUJCIE

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Dolina Raby ma kajaki, rowerki, siłownię, park linowy, piękną plażę i położenie - nie ma KINA. Niech Wakacje w Kłaju będą jeszcze fajniejsze. Odwiedzajcie nas, jak będzie KINO zostawimy otwarte drzwi ...
MPD 23

Nawojowski rytm-tradycja, taniec, muzyka.

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem tego zadania jest ożywienie i rozwijanie aktywności kulturalnej wśród lokalnych społeczności, ze szczególnym naciskiem na tradycyjną kulturę lachowsko-góralską w obszarze Gminy Nawojowa ...
MZA 23

Piłkarskie Marzenia w Zachodniej Małopolsce

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
KOM 23

Kocham Piłkę

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji s...
TAR 24

Organizacja ogólnodostępnych turniejów piłkarskich dla klubów sportowych z Regionu Tarnowskiego - Arena Solnych Talentów

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na organizacji czterech ogólnodostępnych turniejów piłkarskich dla zawodników z Regionu Tarnowskiego oraz zakupie sprzętu sportowego (piłki, bramki, koszulki) oraz nagród (medale, pucha...
MPD 24

NIEWIDOMI I MY - POMOC, TOLERANCJA, AKCEPTACJA

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 100 000 zł
Krótki opis zadania - zajęcia z pełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi z udziałem osoby niewidomej - prowadzącej, nauka tolerancji, zasad pomocy i zachowania wobec osób niewidomych i niedowidzących ( po...
MZA 24

Piłkarskie Nadzieje

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
KOM 24

Krakowska Piłka

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji s...
TAR 25

Piłka nożna w Gminie Pałecznica

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem realizacji zadania jest wsparcie procesu szkoleniowego poprzez utworzenie nowej grupy szkoleniowej z zajęć piłki nożnej dla 40 dzieci z roczników 2011-2021, na terenie regionu tarnowskiego, popr...
MZA 25

Pływanie i Granie

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
KOM 25

Krótka Piłka

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji s...
MPD 25

Nowy Targ – miasto wysokich lotów

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu poprzez popularyzację lotnictwa sportowego oraz modelarstwa lotniczego Zadanie organizowane będzie na jednym z najpiękniejszych...
MPD 26

Od Małego do Lewego

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
MZA 26

Pomożesz bo możesz - warsztaty ratownictwa

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 99 900 zł
Zakup profesjonalnych zestawów do nauki resuscytacji i szkoleniowych defibrylatorów AED oraz organizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gmin objętych projektem. Zes...
TAR 26

Piłkarskie Marzenia w Powiecie Bocheńskim

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie pol...
KOM 26

Mali Magicy Futbolu

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji s...
MPD 27

Orawa Kocha Sport

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Projekt Orawa Kocha Sport jest skierowany do wszystkich dzieci z regionu małopolska południowa. W ramach projektu zostanie przeprowadzony ogólnodostępny turniej dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Każd...
MZA 27

Pracownia Muz - warsztaty artystyczne i koncerty

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Pracownia Muz - warsztaty artystyczne i koncerty: zadanie składa się z dwoch części - pierwsza z nich to edukacja artystyczna dla dzieci z powiatow regiony Zachodniej Małopolski. W roku 2025 odbywają ...
KOM 27

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z regionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek, klubów oraz niezrzeszonych grup sportowych z rejonu powiatów: krakowskiego, olkuskiego, miechowskiego oraz miasta Kraków prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatk...
TAR 27

Piłkarskie Marzenia w Powiecie Proszowickim

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie pol...
TAR 28

POGÓRZE - RODZINNY WYPOCZYNEK WŚRÓD KULTURY

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Organizacja 4 otwartych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe subregionu tarnowskiego: 1. Ryglicka Parada Orkiestr Dętych w Ryglicach, 2. Dzień Dziecka i Seniora w Kowalowej 3. Święto Chleba w L...
MZA 28

Przystanek MELOMANIA! - muzyczna podróż

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Pasja jest genezą geniuszu – Tony Robbins. Celem zadania jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych służących podniesieniu umiejętności artystycznych oraz zwiększeniu świadomości i wrażliwości na sztukę mi...
MPD 28

Pienińska Akademia Kajakarzy

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Projekt zakłada zakup sprzętu do uprawiania kajakarstwa slalomowego dla klubów sportowych, które specjalizują się w szkoleniu młodych kajakarzy oraz dzieci i młodzież z  regionu chętną uprawiać ten sp...
KOM 28

Miechowskie COOLturalia

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 96 000 zł
Projekt zakłada organizację cyklu wydarzeń i warsztatów kulturalnych oraz edukacyjnych mających na celu zwiększenie aktywności i uczestnictwa w kulturze mieszkańców powiatu miechowskiego w różnym wiek...
KOM 29

MY działamy - popularyzacja nauki i sztuki wśród uczniów Szkół Podstawowych

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie: MY działamy - popularyzacja nauki i sztuki wśród uczniów Szkół Podstawowych, jest propozycją skierowaną dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego. Inicj...
MZA 29

Razem poMOC - warsztaty ratownictwa

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 99 900 zł
Zakup profesjonalnych zestawów do nauki resuscytacji i szkoleniowych defibrylatorów AED oraz organizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gmin objętych projektem. Zes...
TAR 29

Prawy do "Lewego"

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie pol...
MPD 29

Piłka nożna dla każdego

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Krótki opis zadania (czego dotyczy, jaki jest jego główny cel, jaki problem rozwiązuje lub jaką potrzebę zaspokaja, dlaczego warto zagłosować na to zadanie, najważniejsze działania związane z jego rea...
MPD 30

PIŁKA RĘCZNA - szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej - II edycja

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Podłoże projektu drugiej edycji tkwi w idei rozwoju piłki ręcznej w regionie i jest pochodną dużego zaangażowania mieszkańców w proces głosowania w edycji poprzedniej. Głównym celem zadania jest wspi...
KOM 30

Od juniora do seniora. Pikniki sąsiedzkie w dzielnicy Podgórze.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 100 000 zł
Cztery imprezy plenerowe na terenie Dzielnicy Podgórze (proponowane lokalizacje: Stare Podgórze, Płaszów, Kabel, Zabłocie), które mają mieć charakter sąsiedzki i integrujący mieszkańców w różnym wieku...
TAR 30

Razem Przyjaciele

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 100 000 zł
Projekt "Razem przyjaciele" jest częścią szerszych działań na rzecz rozwoju edukacyjnego uczniów w obszarze artystycznym oraz nabywania wiedzy i umiejętności cywilizacyjnych, do których należy nauka p...
MZA 30

Region Małopolska Zachodnia kocha siatkówkę.

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek, klubów oraz niezrzeszonych grup sportowych z rejonu powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, suskiego, myślenickiego i miasta Oświęcim prowadzących d...
KOM 31

OD MALUCHA KRZEWIMY SPORTOWEGO DUCHA - program wsparcia rozwoju młodych piłkarzy.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 000 zł
Zadanie ma na celu promocję zdrowego trybu życia poprzez poszerzenie dostępności do zorganizowanej formy aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież. Poprzez organizację darmowych dla uczestników tur...
TAR 31

Region Tarnowski kocha siatkówkę.

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek, klubów oraz niezrzeszonych grup sportowych z regionu Tarnowskiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji spor...
MPD 31

Piłkarskie Marzenia na Podhalu

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
MZA 31

Rozbudzamy uśpione umysły! Wsparcie zespołów kulturalno – sportowych w Polance Wielkiej.

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem zadania jest edukacja i integracja kulturalno - sportowa mieszkańców Małopolski Zachodniej poprzez udział dzieci i młodzieży (a przez ich udział również zaangażowanie ich rodziców) w róż...
KOM 32

Ogólnodostępne zajęcia biegowe dla mieszkańców Małopolski

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 52 230 zł
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Województwa Małopolskiego poprzez organizację, ogólnodostępnych profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych dla wszystkich zainteresowanych mieszkań...
MZA 32

Sport to zdrowie każdy to powie.

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zwiększenie potencjału sportowego regionu Małopolska Zachodnia poprzez zainteresowanie zajęciami piłkarskimi większej liczby osób. Utrzymanie w zajęciach treningowych osób, które uczestniczą w procesi...
MPD 32

Piłkarskie Marzenia w Powiecie Gorlickim

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
TAR 32

Solne Miasto

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie pol...
TAR 33

Sportowy Gdów

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na szkoleniu i doskonaleniu gry w  piłkę siatkową dzieci i młodzież z regionu tarnowskiego. Zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych będą miały charakter rekreacyjny oraz integracy...
KOM 33

ORKIESTRA DLA KAŻDEGO - DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ ORKIESTRY NOWOHUCKIEJ

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem zadania jest rozwój Orkiestry Nowohuckiej - zespołu o charakterze amatorskim, powstałym 2017 roku, z oddolnej inicjatywy krakowskich muzyków - instrumentalistów, związanych ze środowiski...
MPD 33

Piłkarskie Marzenia w Powiecie Limanowskim

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
MZA 33

Trenuj aktywnie z Brzeziną.

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 80 900 zł
"Projekt wspierający rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z regionu Małopolski Zachodniej w wieku od 6 do 17 lat. Celem zadania jest rozwój oferty szkoleniowej wskazanego Regionu poprzez uru...
KOM 34

Piłka Jest Piękna - Rozwój Kobiecej Piłki Nożnej w Powiecie Krakowskim

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem zadania jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz zagospodarowania wolnego czasu dla młodych dziewczynek i kobiet poprzez zorganizowanie dodatkowych grup szkoleniowych sekcji piłki no...
TAR 34

Staniąteckie święto świata

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Źródłem problemu, któremu chcemy wyjść naprzeciw jest proces suburbanizacji wsi podkrakowskich - napływ nowych mieszkańców i  rozwój osiedli deweloperskich, sprawiły że zaburzona została tradycyj...
MZA 34

W Bibliotece! Naturalnie. Warsztaty, wykłady, spotkania.

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 55 000 zł
Celem zadania jest rozwijanie działań w obszarze makerspace jako kreatywnej platformy społecznej z szerokim dostępem do narzędzi, wiedzy oraz jako miejsca do wytwarzania. Zadanie ma także przybliżać w...
MPD 34

Piłkarskie Marzenia w Powiecie Nowosądeckim

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
TAR 35

STRAŻMAGEDON - biegamy i pomagamy

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Planowane zadanie pn.: "STRAŻMAGEDON - biegamy i pomagamy" - jest przedsięwzięciem sportowym, zorganizowanym w formie biegu terenowego z przeszkodami. Głównym celem zadania jest poprawa sprawności fiz...
MZA 35

Wadowice w Piłkę Grają

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
KOM 35

Piłkarskie Marzenia w Powiecie Krakowskim

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji s...
MPD 35

PODHALE I ORAWA - RAZEM DLA ROZWOJU SIATKÓWKI

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 98 400 zł
W ramach zadania zorganizowany zostanie cykl turniejów siatkówki oraz siatkówki plażowej na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Zadanie skierowane jest do wszystkich chętnych mieszkańców ma...
KOM 36

Pływanie - moja pasja, moje bezpieczeństwo. Edycja II

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 000 zł
Projekt zakłada realizację zajęć z powszechnej nauki pływania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach wiekowych - uczestnicy w wieku od 5- 12 lat w Krakowie. Organizacja nieodpła...
TAR 36

Sztuka muzykowania w regionie Tarnowskim

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie pt “Sztuka muzyki polskiej w regionie Tarnowskim“ to seria wydarzeń kulturalnych, w tym koncert muzyki patriotycznej, koncert bożonarodzeniowy, oraz warsztaty muzyczne dla pasjonatów i amatoró...
MZA 36

Wadowickie Granie

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
MPD 36

PODHALE PEŁNE MOŻLIWOŚCI – PŁYWANIE I SZACHY DLA WSZYSTKICH

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 960 zł
Zadanie „Podhale pełne możliwości – pływanie i szachy dla wszystkich” dotyczy organizacji ogólnodostępnych i bezpłatnych zajęć pływackich oraz szachowych dla dzieci i dorosłych z terenów wiejskich o o...
TAR 37

Święto Karpia w Wierzchosławicach 2025

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
„Święto Karpia” to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Wierzchosławicach promujące regionalną kulturę i tradycję kulinarną w oparciu o unikalny produkt – karpia królewskiego hodowanego w stawach na te...
MZA 37

Współczesny sport poprzez trening mentalny, zajęcia sportowe i dietetyczne - edukacja dzieci, młodzieży i opiekunów.

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 940 zł
Zadanie dotyczy finansowania szkolenia i edukacji, zapewnienia warunków oraz wykwalifikowanej kadry szkoleniowców do realizacji szkolenia sportowego jak również dietetycznego i mentalnego dzieci, mło...
MPD 37

Prowadzenie zajęć sportowych z badmintona, siatkówki, pływania i łyżwiarstwa szybkiego dla mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania będzie promocja podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zakłada się podjęcie działań, które łącząc elementy sportu i zabawy, zainteresuje dzieci, młodzież ...
KOM 37

Po Zielonej Trawie Piłka Goni

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji s...
KOM 38

Region Krakowski Obszar Metropolitalny kocha siatkówkę.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek, klubów oraz niezrzeszonych grup sportowych z rejonu powiatów: krakowskiego, olkuskiego, miechowskiego oraz miasta Kraków prowadzących doskonalenie gry w mini piłkę ...
MPD 38

Region Małopolska Południowa kocha siatkówkę.

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek, klubów oraz niezrzeszonych grup sportowych z rejonu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i miasta Nowy Sącz prowadzący...
MZA 38

Z Piłką za Pan brat w Powiecie Myślenickim

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
TAR 38

Taniec to relacja - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z Tarnowa i subregionu Tarnowskiego

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
„Taniec to relacja - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z Tarnowa i subregionu tarnowskiego” to projekt, którego celem jest stworzenie ciekawej i atrakcyjnej propozycji oferty kulturalno-edu...
KOM 39

Rozwój sportu - podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Głównym celem projektu jest rozwój zakresu szkolenia sportowego przez podniesienie potencjału sportowego i poprawę standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży. Północ Krakowa i Gminy do niego ...
MPD 39

Regionalne Ośrodki Brydża Sportowego w Małopolsce Południowej

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Bill Gates w licznych wywiadach podkreśla, że gra w brydża stanowi szósty pośród dziesięciu sformułowanych przez niego kluczowych czynników sukcesu. Twórca potęgi Microsoft twierdzi, że „kto dobrze gr...
MZA 39

Z piłką za pan brat w Powiecie Oświęcimskim

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
TAR 39

Targi Regionów

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 99 600 zł
Głównym celem zadania pn.: „Targi Regionów" jest wspieranie rozwoju produkcji lokalnych produktów żywnościowych (w tym m.in. serów, soków, wędlin, przetworów, miodów itp.), lokalnego rękodzieła (w tym...
MPD 40

Relaks nad Klimkówką - darmowe, cykliczne, wakacyjne Kino plenerowe ! Głosujcie i przybywajcie.

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Klimkówka to miejsce relaksu, chcemy rozwinąć ofertę o odrobinę Kultury we wakacje 2025 r. Głosujcie, przybywajcie, odpoczywajcie i bawcie się dobrze przed wielkim ekranem - puścimy hity kinowe, które...
TAR 40

Tarnowski Klub Brydżowy

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zidentyfikowany problem społeczny: mała popularność sportów umysłowych w Polsce w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Brydż w Polsce nie jest zbyt rozpowszechniony, ani jako towarzyska rozrywka, a...
KOM 40

Różne oblicza sportu – popularyzacja niszowych dyscyplin sportowych w środowisku akademickim.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Geneza zadania tkwi w zidentyfikowaniu deficytów w ofercie sportowej dla mieszkańców. Proponowane zadanie przyczyni się do popularyzacji sportów niszowych, a to z kolei przyczynia się do stworzenia ba...
MZA 40

Z piłką za pan brat w Powiecie Wadowickim

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. W...
KOM 41

Siatkówka w Krakowie - ogólnorozwojowe zajęcia z elementami siatkówki VI edycja.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
W swojej genezie, projekt zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, którego celem będzie edukowan...
MZA 41

ZUMBIAKI & TENISIAKI - OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI Z REGIONU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

Region:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie ma na celu umożliwienie dzieciom z rejonu Małopolski Zachodniej, w szczególności z powiatu myślenickiego uczestnictwa w zajęciach zumby oraz nauki gry w tenisa ziemnego oraz zakup odpowiednieg...
TAR 41

Tarnowskie Granie

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie pol...
MPD 41

Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole tenisowym.

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży z regionu małopolski południowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej tenis stołowy. Organizacja zawodów sportowych i le...
MPD 42

SPORTOWA GMINA ŁUKOWICA

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 980 zł
Zadanie polega na wsparciu aktywności sportowej dzieci i młodzieży poprzez organizację otwartych treningów piłki nożnej i turnieju karate. Zadanie ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich, w tym dzi...
KOM 42

Spełniajmy Piłkarskie Marzenia!!!

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania jest wsparcie szkolenia w zakresie piłki nożnej w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym. Dzięki uzyskanej pomocy będzie można zwiększyć potencjał i podnieść poziom prowadzonych zajęć, otwo...
TAR 42

Tarnów adaptuje się do zmian klimatu

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Ochrona środowiska
Koszt: 69 190 zł
W ramach adaptacji do zmian klimatu Tarnowa i okolic należy podjąć działania związane z retencją wody. Celem projektu jest urządzenie ogrodów deszczowych w pojemnikach, organizacja szkoleń dla student...
TAR 43

Tour de Pogórze - Biegaj z Nami

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Projekt ma na celu podniesienie aktywności fizycznej społeczeństwa oraz możliwości udziału w aktywności sportowej dla całych rodzin, tworzeniu atrakcyjnych warunków do aktywnego spędzania czasu wolneg...
MPD 43

Sportowa Ochotnica

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na organizowaniu zajęć sportowych (piłka nożna) dla dzieci i młodzieży z powiatu nowotarskiego poprzez doskonalenie gry w piłkę nożną pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej z lice...
KOM 43

Srebrna Góra

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji s...
TAR 44

U źródeł kultury

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Projekt edukacyjny "U źródeł kultury" skierowany jest do młodzieży powiatu brzeskiego i proszowickiego - uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w celu zwróceni uwagi młodego pokolenia na znacze...
MPD 44

Trenuj z nami zimą i latem

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Realizacja zadania będzie polegała na organizowaniu zajęć zimowych na stokach narciarskich pragniemy dotrzeć do jak największego grona mieszkańców z naszych okolic aby dzieci mogły uczyć się oraz dosk...
KOM 44

Taniec to relacja - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z Krakowa i okolic

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
„Taniec to relacja - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z Krakowa i okolic” to projekt, którego celem jest stworzenie ciekawej i atrakcyjnej propozycji oferty kulturalno-edukacyjnej, której ...
TAR 45

Wakacyjne KINO plenerowe nad Rivierą Radłowską. Kultura na wielkim ekranie, GŁOSUJ.

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Urozmaicenie oferty relaksu nad Rivierą Radłowską - wieczorne kino plenerowe dostępne dla wszystkich, za darmo (po godzinach komercyjnych). Zapraszam, tym razem Kultura trafi do Was sama, po pływaniu ...
KOM 45

Turnieje dla szkół średnich w sportach drużynowych

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
W ramach zadania "Turnieje dla szkół średnich w sportach drużynowych", planujemy przeprowadzenie siedmiu profesjonalnie zorganizowanych turniejów sportowych na obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w K...
MPD 45

W zdrowym ciele zdrowy duch

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
MPD 46

Wakacje w Podegrodziu z Kulturą - zapraszam na Kino plenerowe dla wszystkich

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Cykliczne, letnie Kino plenerowe dedykowane dla Wszystkich chętnych (nie tylko mieszkańców). Zapraszam wszystkich chętnych do integracji na świeżym powietrzu, w okolicy tężni solankowej, która "przy o...
TAR 46

Z piłką za pan brat w powiecie Tarnowskim

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie pol...
KOM 46

Uczymy wygrywać - w sporcie, w szkole, w życiu!

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
"Uczymy wygrywać - w sporcie, w szkole, w życiu!" to projekt, którego nazwa nawiązuje do motto klubowego Miejskiego Towarzystwa Sportowego "Piast" Skawina, którego celem jest upowszechnianie kultury f...
KOM 47

W pogoni za mistrzostwem - pływać jak najlepsi na świecie. Edycja IV.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Naszym głównym celem jest podniesienie poziomu sportowego zawodników uprawiających pływanie. Będzie to możliwe dzięki zorganizowaniu cyklicznego szkolenia dla sportowców w systemie współzawodnictwa s...
TAR 47

Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny

Region:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie pn. „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny” dotyczy organizacji dwóch różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym obejmujących letnie imprezy plenerowe, które od kilku lat odbywaj...
MPD 47

Wczoraj, Dziś i Jutro - ocalić Dziedzictwo Górali Spiskich

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Celem projektu jest zachowanie i aktywne promowanie bogatego dziedzictwa kulturowego Górali Spiskich, wzbudzenie zainteresowania ich tradycją i historią poprzez różnorodne działania, które umożliwiaj...
KOM 48

Wiedza to zdrowie!

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania jest edukacja zdrowotna i w zakresie pierwszej pomocy poprzez zorganizowanie szkoleń dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konieczne jest uzupełnienie aktualnego programu nauczania o bra...
MPD 48

Wspieramy małopolskie talenty piłkarskie

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Wspieramy małopolskie Talenty piłkarskie to zadanie, wspierające współpracujące ze sobą kluby sportowe, których celem jest wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, poprzez uprawiani...
MPD 49

Z piłką za pan brat na Podhalu

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. ...
KOM 49

Wiślackie Granie dla miasta Kraków

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Celem projektu "Wiślackie" granie dla miasta Kraków" jest wsparcie procesu szkolenia poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt sportowy sekcji sportowych działających w Towarzystwie Sportowym "Wisła" Kra...
MPD 50

Zespół CONSONANS - muzyka, która łączy pokolenia

Region:  Małopolska Południowa
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Projekt dotyczy promowania tradycji muzycznych wśród uczniów największej szkoły Powiatu Limanowskiego, w której ponad 50 lat temu założono zespół muzyczny CONSONANS. Muzyka połączyła pokolenia i dzięk...
KOM 50

Włączamy teatr! - cykl działań teatralno-warsztatowych w zespole szpitalno-parkowym krakowskiego Kobierzyna.

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie ma na celu organizację cyklu wydarzeń teatralnych na terenie założenia parkowo-szpitalnego w krakowskim Kobierzynie. Planowany cykl obejmuje teatralne spektakle plenerowe, teatr światła/ognia,...
KOM 51

Z piłką za pan brat w Powiecie Krakowskim

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji s...
KOM 52

Zajęcia Sportowe na Młynówce Królewskiej

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie pt. „Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej” to kontynuacja pomysłu realizowanego w ramach IV edycji BO Małopolska. Projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych form spędzania...
KOM 53

Bo w nas jest MOC- zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością z powiatu olkuskiego i krakowskiego

Region:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 100 000 zł
Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego 20 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego. Poprzez ciekawe zajęcia tematyczne dla dzieci i ich rodziców (s...

Brak zadań

Jeśli zakończyłeś wybór zadań kliknij przycisk „Dalej“

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.