Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu na zadania zgłoszone w Budżecie Obywatelskim WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

Zasady głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 lat.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz, na jeden z trzech sposobów: elektronicznie, poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma tylko 1 głos, co oznacza, że może zagłosować tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszka:
  o    Subregion Tarnowski - m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;
  o    Subregion Sądecki - m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;
  o    Subregionu Podhalański - powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański;
  o    Subregion Małopolska Zachodnia - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki;
  o    Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny - powiaty: krakowski [bez m. Kraków], miechowski, proszowicki, wielicki ;
  o    Subregion miasto Kraków.
 • Aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • Głosowanie trwa od 9 do 30 września 2019 r.

Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”
Wstecz

Krok 1 z 2: Uzupełnij dane

Krok 2 z 2: Wybór zadania

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL!

Ankieta informacyjna:

To pole jest nieobowiązkowe, ale prosimy o jego wypełnienie do celów statystycznych i ewaluacyjnych.

Skąd Pan/Pani dowiedziała się o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego?
Proszę zaznaczyć pola, które Pani/Pana dotyczą (możliwa więcej niż jedna odpowiedź).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w  Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków.
Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w  celu otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z  Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego oraz przeprowadzenia procedury głosowania w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego utworzonym w oparciu o art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie Województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.).

IV. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do oddania przez Panią/Pana głosu na propozycję zadania poddaną pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego (dotyczy adresu e-mail).

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości oddania przez Panią/Pana głosu na propozycję zadania poddaną pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Niepodanie adresu e-mail skutkować będzie nieotrzymywaniem e-mailowych informacji o  działaniach podejmowanych w związku z Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego.  

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 25 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym  rzeczowym wykazem akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, stanowiącym załącznik do  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, z wyłączeniem danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest  niezbędnych do celów archiwalnych w interesie publicznym.

VIII. Informacja o prawie do wycofania zgody
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 28  ust. 3 RODO będą przetwarzane w imieniu administratora przez podmioty przetwarzające w celu obsługi technicznej narzędzia do realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego  oraz podmiot wyłoniony do przeprowadzenia ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

XI.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji,
kontakt telefoniczny: 12 61 60 904, 12 61 60 536
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bo@umwm.malopolska.pl

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 16 lat.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.

Niestety musisz wybrać inne zadanie

Aby prawidłowo oddać głos musisz wybrać jedno z zadań z subregionu, w którym mieszkasz.
Dlatego nie możesz zagłosować na zadanie:

.

Poniżej lista wszystkich zadań, na które możesz zagłosować.
Wybierz zadanie jeszcze raz, aby móc zagłosować.

Numer
Nazwa i opis
Wybór
KOM 1
Uwolnij potencjał - podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 800 zł
Głównym celem projektu jest podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży przez wyposażenie dwóch klubów piłkarskich z powiatu krakowskiego, tj. LKS „Błękitni" Modlnica oraz KS „Pło...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 2
Przy szachownicy - poszerzamy obszary intelektu
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Przy szachownicy - poszerzamy obszary intelektu. W ramach zadania uczestnicy będą mieli okazję zagrać z mistrzami świata (organizacja symultan z Kamilem Mitoniem i Janem Krzysztofem Dudą). Zostaną rów...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 3
Warsztaty z podróżowania w czasie - z genealogią na Ty!
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 90 000 zł
Wierzymy, że im więcej osób interesuje się swoją historią i gromadzi informacje na jej temat, tym lepiej dla ogólnej wiedzy i samych zainteresowanych. Wielka historia składa się z wielu indywidualnych...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 4
W kręgu wielkiej polskiej kultury
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Celem projektu jest aktywne uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, których celem jest poznawanie wielkiej kultury narodowej poprzez empiryczne poznanie skłaniające młodego odbiorcę każdego etapu edu...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 5
Pływaj z głową - nauka pływania i bezpieczeństwo nad wodą
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 144 700 zł
Nauka i doskonalenie pływania zarówno na basenie, jak i na wodach otwartych. Pierwsza pomoc i elementy ratownictwa wodnego. Jak zdrowo i bezpiecznie korzystać z infrastruktury wodnej, jak się zachowyw...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 6
Futbolowe Skrzaty PPN Kraków w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CEL GŁÓWNYM PROJEKTU: wsparcie dla klubów sportowych, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach skrzatów (dzieci w wieku 4-6 lat). W związku z wciąż rosnącą tendencją szkolenia dzieci ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 7
Kocham Piłkę - wsparcie młodzieżowych klubów piłkarskich w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 400 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: Maszycanka Maszyce, AP Rudawa oraz powiatu proszowickiego: Wierzbo...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 8
FutboLove Małopolskie dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF), działających na terenie gmin powiatu ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 9
Łączy nas Football
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zakup sprzętu treningowego do szkółek piłkarskich trenujących dzieci w wieku 6 -15 lat, zgodnych z unifikacją Polskiego Związku Piłki Nożnej. Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 10
Małopolska kocha siatkówkę – wsparcie szkółek siatkarskich z subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 11
,,W zdrowym ciele, zdrowy duch" - realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim.
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 999,20 zł
"W zdrowym ciele, zdrowy duch'' - realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim to projekt promocji i próby rozpowszechnienia korzystania z różnych form sportu i rekreacji możliwych do wykorzysta...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 12
Aktywna Małopolska
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Aktywna Małopolska to zadanie mające na celu rozwój istniejących sekcji sportowych, działających w ramach Ludowego Klubu Sportowego Niedźwiedź, Ludowego Klubu Sportowego Juvenia Prandocin oraz Ludowe...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 13
Trenuj jak najlepsi - wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Projekt "Trenuj jak najlepsi - wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" ma na celu (tak jak jest to ujęte w nazwie zadania) wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskic...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 14
Małopolska Akademia Siatkówki
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Rosnące zainteresowanie dzieci i młodzieży piłką siatkową, jako przyszłym sposobem na życie, skłania do podejmowania działań mających na celu doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie sportu. „Małopo...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 15
Małopolska działa społecznie (KOM)
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Dzięki projektowi „Małopolska Działa Społecznie” działacze stowarzyszeń i fundacji będą mogli łatwiej poradzić sobie z wyzwaniami, które napotykają np. w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu się z urzęd...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 16
Zakup mobilnej sceny plenerowej dla wszystkich gmin w powiecie krakowskim
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 90 000 zł
Celem projektu jest zakup plenerowej mobilnej sceny, która uatrakcyjni wydarzenia organizowane na terenie subregionu krakowskiego, zwiększając potencjał turystyczno-kulturowy tego terenu, a przy okazj...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 17
Uwolnijmy Dolinki Krakowskie od SMOGU – akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gmin Krzeszowice, Zabierzów, Jerzmanowice, Liszki połączona (...)
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Kluczowym komponentem zadania są warsztaty skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice). Organizacja w minimum 8 placówkach oświatowych zajęć dla dzieci i młodzieży, dot...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 18
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 Sułków – Mała Wieś – Ochmanów
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie obejmuje budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 964 na styku miejscowości Sułków i Mała Wieś w gminie Wieliczka oraz Ochmanów w gminie Niepołomice. Droga wojewódzka nr 964 na...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 19
Budowa chodnika przy dr. woj. 776 wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów w Pietrzejowicach (...)
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Modernizacja drogi spowodowała wzmożony ruch samochodów, który w ciągu ostatnich lat zwiększył się kilkukrotnie, co przy braku bezpieczeństwa pieszych poruszających się wąskim poboczem, stanowi poważn...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 20
Projekt i budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 774 w miejscowości Cholerzyn Gmina Liszki
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy wykonania projektu i budowy chodnika, a tym samym poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 774, z naciskiem na bezpieczeństwo pieszych, osób na wózkach inwalidzkich i...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 21
Basen dla dzieci i dorosłych – korekta wady postawy z elementami nauki pływania dla dzieci (...)
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 137 100 zł
Celem projektu jest umożliwienie skorzystania z bezpłatnych ćwiczeń na basenie Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie (MCR). Zajęcia dedykowane będą zarówno najmłodszym, jak i dorosłym, któ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 22
Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego to projekt służący organizacji ogólnorozwojowych zajęć sportowych dzieciom, młodzieży i...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KOM 23
Ogólnodostępne AED na remizach w Powiecie Krakowskim
Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 149 600 zł
Zakup i montaż 18 kompletów AED w kapsułach typu ROTAID na remizach jednostek OSP z terenu gminy Zabierzów oraz gminy Krzeszowice. Ogólnodostępne defibrylatory podniosą nie tylko możliwości bojowe Str...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 1
Zaprogramuj się na przyszłość
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 146 880 zł
Zadanie będzie obejmowało realizację dodatkowych, niepłatnych zajęć z języka angielskiego oraz robotyki wśród uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego. Celem tego zadania będzie zwię...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 2
Z tradycją w przyszłość – ludowe zespoły taneczne w powiecie olkuskim: Zederman, Osiek
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 149 660 zł
Działanie skierowane do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w powiecie olkuskim, przejawiających zainteresowania i uzdolnienia artystyczno-muzyczne. Łącznie w różnych formach aktywności zespo...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 3
Koduję swoją przyszłość
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 88 451 zł
Projekt zakłada wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia TIK oraz prowadzenie zajęć z tego zakresu, dla wszystkich chętnych. Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest robotyka, poszerzy ofertę e...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 4
Pomożemy Ci zawalczyć o Twoją przyszłość!
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 93 000 zł
"Pomożemy Ci zawalczyć o Twoją przyszłość!" to szereg praktycznych warsztatów skierowanych do uczniów szkół średnich, które mają na celu pomóc młodzieży w podjęciu jednej z najtrudniejszych decyzji w ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 5
ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO/ PIKNIK RODZINNY
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 101 100 zł
Celem zadania jest upowszechnienie wśród najmłodszych mieszkańców powiatu oświęcimskiego i miejscowości ościennych aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną, p...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 6
Odczarujmy Oświęcim
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 120 000 zł
Miasto Oświęcim jest kojarzone głównie z miejscem pamięci Auschwitz, nie tylko przez obcokrajowców, ale też mieszkańców regionu. Projekt ma pokazać, że Oświęcim ze swoją ponad 800-letnią historią, jes...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 7
Sport przez zabawę - wszechstronny rozwój poprzez aktywność w różnych dyscyplinach sportowych.
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 99 986 zł
Zadanie dotyczy finansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzącego do: -zapoznania z różnymi formami ruchu, - propagowania zdrowego stylu życia, - wychowania poprzez sport, - uczeni...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 8
„Zobacz Pustynię razem z Rabsztynem"
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 150 000 zł
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wspólna promocja Pustyni Błędowskiej i Zamku Rabsztyn z ciekawą ofertą adresowaną do osób niepełnosprawnych. Zadanie polega na stworzeniu ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 9
Jurajski mobilny tor pumptrackowy – arena Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 121 200 zł
Zadanie dotyczy zakupienia mobilnego, modułowego toru pumptrackowego, którego głównym miejscem stacjonowania będą tereny zielone przy Domu Kultury w Wolbromiu. Konieczne jest nabycie toru pumptrackowe...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 10
FutboLove Małopolskie dla subregionu zachodniego
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
"CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, Ska...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 11
MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu Małopolska Zachodnia.
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 12
Zapomniane Miasteczko. Historyczno - Muzyczno - Sportowe 900-lecie Bydlina.
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców przy jednoczesnym poszerzeniu wiedzy o lokalnej historii. Wydarzenie będzie polegać na organizacji 2-dniowej ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 13
"BO aktywnie znaczy zdrowo"
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 940 zł
Projekt zakłada organizację dla mieszkańców powiatu wadowickiego bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, łączących czynny odpoczynek z rozrywką. Zorganizowane zostaną zajęcia pilates dla osób 45+ ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 14
MAŁOPOLSKA DZIAŁA SPOŁECZNIE (MZ)
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Małopolska Działa Społecznie” to projekt, który ma ułatwiać społeczne zaangażowanie mieszkańcom obszaru Małopolski Zachodniej obejmującej powiaty (chrzanowski, wadowicki, oświęcimski i olkuski). Dzięk...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 15
XIII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie - Festiwal Terra Artis
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 139 000 zł
Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis to warsztaty artystyczne z różnych dyscyplin sztuki połączone z koncertami, wystawami, spotkaniami autorskimi i innymi wydarzeniami. W warsztat...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 16
Fill and go
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 150 000 zł
Projekt ,,Fill and go” zakłada zainstalowanie na terenie dwóch obiektów subregionu Małopolska Zachodnia kraników, które to będą dostarczać wodę zdatną do picia. Dodatkowo za pieniądze z budżetu zostan...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 17
Płuca Małopolski
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 150 000 zł
Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Olkusz, Wolbrom, Wadowice, Chrzanów i Oświęcim 3500 sadzonek drzew liściastych (różne gatunki rodzime, nie mocno alergizujące) podcza...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 18
UTWORZENIE MOBILNEGO PARKU EDUKACYJNO - TURYSTYCZNEGO W WIOSCE TEMATYCZNEJ W BOLĘCINIE
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 50 105,64 zł
Utworzenie mobilnego parku turystyczno-edukacyjnego wiąże się z istnieniem na terenie wsi unikatowego, wapiennego ostańca powstałego 215 mln lat temu na dnie triasowego morza oraz z założeniem wioski ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 19
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Alwernia przy ulicy Józefa Patelskiego
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się ulicą Patelskiego w Alwerni na drodze wojewódzkiej nr 780, która jest drogą o bardzo dużym...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 20
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W MSC. ZARZECZE
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 80 000 zł
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i wygody pieszych oraz podróżujących w tym rejonie. Budowa wiaty rowerowej uzupełni deficyt miejsc postojowych dla rowerów. Właściwa organizacja i bezpieczeńs...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 21
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice.
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy budowy 82 m odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 953 w miejscowości Przytkowice, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu - zwłaszcza pieszych - oraz upłynnieni...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 22
Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Polanka Wielka
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Bezpieczni na drodze. Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej na odcinku ok. 200 mb. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz pozos...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 23
Rehabilitacja dzieci i dorosłych najszybszą drogą do sprawności.
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 145 000 zł
Świadczenie specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii i integracji dla osób z powiatu oświęcimskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób dorosłych i dzieci ze schorzeniami neur...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 24
Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie.
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Projekt pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie” jest skierowany do dzieci i młodzieży. Głównym celem zadania jest osiągnięcie jak największego samodzielnego poziomu ich fu...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 25
Bądź świadomym rodzicem! Wczesna diagnoza→szybsza terapia→mniejsze konsekwencje.
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Celem projektu jest wczesna, wieloaspektowa diagnoza rozwoju dzieci, wielokanałowa terapia oraz wspieranie rodzin poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy. Projekt skupia się na indywidualnych zajęc...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 26
„Dotrzeć do siebie i swojego dziecka"- rodzinne spotkania integracyjne formą autoterapii rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 114 420 zł
Celem zadania jest poprawa jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (DN) poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych form kreatywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej. Projekt...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 27
„Czuję, widzę, słyszę, dotykam"
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy realizacji popołudniowych zajęć warsztatowych, których celem jest stymulacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie deficytów rozwojowych, eliminacja zachowań trudnyc...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 28
„RAZEM RAŹNIEJ I WESELEJ"
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 124 000 zł
Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstaw...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 29
Wzorem dla innych, otwarci na niepełnosprawnych intelektualnie
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 88 200 zł
Świećmy przykładem dla innych. Róbmy coś razem, niezależnie od naszej kondycji intelektualnej. Bawmy się, twórzmy i integrujmy nasz powiat. Aktywizujmy ludzi dorosłych, dzielmy się wiedzą i umiejętnoś...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 30
Dobre emocje, pozytywne wibracje
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie przewiduje przeprowadzenie zajęć dla dzieci, które nie radzą sobie z nauką i koncentracją, mają problemy z wyrażaniem i oceną emocji, są zestresowane i lękliwe oraz mają trudności z samoakcept...
Zobacz szczegóły
Wybierz
MZA 31
CHECHŁO LIFE 2020 Chrzanów - Trzebinia. Strefa Dobrej Zabawy!
Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 149 866 zł
Głównym celem niniejszego zadania jest promocja zdrowego, aktywnego oraz wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Trzebinia, Chrzanów oraz sąsiednich gmin na odnowionym ośrodku Zalew ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 1
Rozwój potencjału matematycznego wśród dzieci
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 138 600 zł
Pozalekcyjne zajęcia z matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauki. Zastosowanie innowacyjnych programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci oraz wsparcie do egzaminu ósmoklasisty....
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 2
Wnętrze ma znaczenie - warsztaty kreowania przestrzeni
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 122 000 zł
Warsztaty kreowania przestrzeni "Wnętrze ma znaczenie" dotyczą edukowania w zakresie aranżacji wnętrz prywatnych, publicznych, instytucjonalnych. Zadaniem warsztatów jest podnoszenie świadomości i pos...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 3
Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu m. Kraków
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 128 820 zł
Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 9 szk...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 4
FESTIWAL INNOWACYJNEJ EDUKACJI
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 147 400 zł
FESTIWAL INNOWACYJNEJ EDUKACJI odbędzie się w 2020 r. w krakowskiej Tauron ARENIE. To wyjątkowe wydarzenie będzie prawdziwym świętem nauki w atmosferze zabawy, sportu, nowych technologii, kultury i sz...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 5
MULTIKREATYWNE WARSZTATY
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 141 360 zł
MULTIKRETYWNE WARSZTATY mają za zadanie wprowadzenie uczestników w kolorowy świat inspiracji, w którym rozpoczną swoją podróż łączącą w sobie zabawę, naukę i kreatywność. Ich celem jest wsparcie rodzi...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 6
Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców - zdrowe żywienie od kuchni
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 50 000 zł
Podczas warsztatów kulinarnych, zarówno najmłodsi, jak i ich rodzice, poznają tajniki zdrowego odżywiania. Mają one na celu pokazać, że zdrowe jedzenie to pyszne jedzenie! Wiedzę i praktyczne wskazówk...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 7
Kolorujemy Małopolską Edukację - artystyczne doposażenie szkół, przedszkoli, warsztaty o charakterze maratonu artystycznego dla nauczycieli
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 149 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności 200 nauczycieli (po 4 osoby z jednej placówki), oraz zastosowanie w pracy z dziećmi zdobytej podczas warsztatów wiedzy poprzez wykor...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 8
Aktywizacja sportowa dzieci z Krakowa poprzez treningi karate tradycyjnego.
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 000 zł
Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży poprzez karate tradycyjne. Chcemy zwiększyć dostępność do sportu poprzez bezpłatne prowadzenie zajęć sportowych w szkołach (godziny świetlicowe) oraz w godzinac...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 9
Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie pt. „Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej” ma na celu stworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych form spędzania czasu dla mieszkańców Krakowa. W oparciu o nowo powstałe obiekty Wojskowego Kl...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 10
Futbolowe Skrzaty PPN Kraków dla miasta Kraków
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CEL GŁÓWNYM PROJEKTU: wsparcie dla klubów sportowych z terenu miasta Kraków, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach skrzatów (dzieci w wieku 4-6 lat). W związku z wciąż rosnącą tend...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 11
W pogoni za mistrzostwem- pływać jak najlepsi na świecie
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 144 200 zł
Historia Klubu Nika Sport TEAM to opowieść o spełnianiu marzeń, które wydają się nierealne do spełnienia, a przecież wszystko się od nich zaczyna… Naszym głównym celem jest wznieść kariery sportowe n...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 12
FutboLove Małopolskie dla Subregionu Miasto Kraków
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Clepardia Kraków, Jadwiga Kraków, MAF, ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 13
MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu miasta Kraków.
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu miasta Kraków, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie pole...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 14
Aktywny Student
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Aktywny Student ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, adresowanej do mieszkańców Krakowa, a w szczególności studentów i pracowników krakowskich...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 15
Z Krakowa w góry
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 145 000 zł
Zachęcenie mieszkańców Krakowa do poznawania gór Małopolski, ale innych niż Tatry. Stworzenie cyklu programów telewizyjnych, przewodnika, pokazujących magię i piękno gór Małopolski. Z uwagi na nadmier...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 16
Szlak Kajakowy Dłubnia - Nowa Huta
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 95 000 zł
Przedmiotem projektu jest wytyczenie 5 km szlaku kajakowego na rzece Dłubni w Nowej Hucie. Powstanie pierwszego szlaku kajakowego w Krakowie z pewnością przyczyni się do ożywienia turystycznego obszar...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 17
Nauka gry w siatkówkę oraz udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa.
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa gry w piłkę siatkową oraz sprawdzenie swoich siatkarskich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Zadanie jest bezpłatne oraz dostępne d...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 18
Wsparcie sportu akademickiego - szansą na wzmocnienie potencjału sportowego województwa małopolskiego.
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Geneza zadania tkwi w idei rozwoju sportu akademickiego, jako elementu promującego i wspierającego sport seniorski w regionie, za pośrednictwem wielu dyscyplin, takich jak: koszykówka, piłka ręczna, ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 19
„Od amatorstwa do mistrzostwa szachowego” – zainwestujmy w intelekt naszych dzieci
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 136 000 zł
Gra w szachy od zawsze uważana jest za sport ludzi o wysokiej kulturze osobistej oraz inteligencji. Nieoficjalny Mistrz Świata Paul Morphy powiadał ""Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 20
Szkolenie żeglarskie kadr drużyn żeglarskich w Krakowie
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 52 000 zł
Celem zadania jest przeszkolenie grupy mieszkańców miasta Krakowa na stopnie żeglarskie: żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego oraz instruktora żeglarstwa. Przeszkoleni żeglarze zostaną w...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 21
Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z elementami koszykówki i gimnastyki
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
"Projekt w swojej genezie zakłada organizację systematycznych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami koszykówki i gimnastyki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z podziałem na kategorie wiek...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 22
MAŁOPOLSKA DZIAŁA SPOŁECZNIE (KRAKÓW)
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Dzięki projektowi „Małopolska Działa Społecznie” działacze stowarzyszeń i fundacji będą mogli łatwiej poradzić sobie z wyzwaniami, które napotykają np. w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu się z urzęd...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 23
Interaktywne muzeum „Małych Ojczyzn".
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Celem zadania jest zebranie danych historycznych i kulturowych z terenu Łagiewnik i Borku Fałęckiego, możliwych jeszcze do uzyskania a dot. w szczególności: historii podkrakowskich wiosek Łagiewniki i...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 24
REKONSTRUKCJA OBRZĘDU JASEŁKOWEGO - RENOWACJA SZOPKI KRAKOWSKIEJ Z 1930 ROKU, PRZYGOTOWANIE WIDOWISKA, DOKUMENTACJA FILMOWA
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 134 000 zł
Jesienią 2018 r. krakowskie szopkarstwo wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Tradycja budowy szopek sięga 2. połowy XIX wieku. W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Kr...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 25
II Małopolski Festiwal Taneczno- Musicalowy
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 148 600 zł
Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy" to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Krakowie poprzedzone cyklem warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży (w tym także niepełnosprawnych) z Krakowa. Pod...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 26
PRZEWIJAMY BARIERY
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Uczestniczenie w życiu społecznym jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. Rodziny osób niepełnosprawnych chcą oglądać, słuchać, poznawać, zwiedzać, doświadczać. Chcą żyć na tyle normalnie, na ile ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 27
Festiwal „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową”
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 57 960 zł
Festiwal „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” obejmuje organizację w 2020 roku cyklu siedmiu koncertów organowych i organowo-kameralnych w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie. Celem zadania ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 28
MURAL - mapa enoturystyczna Małopolski
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 92 000 zł
Zadanie polegać będzie na projekcie oraz wykonaniu muralu na odsłoniętej, niezajętej ścianie budynku/budynków na terenie miasta Krakowa. Temat: Mapa Enoturystyczna. Co mural wniesie do przestrzeni mie...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 29
TRADYCJA I KULTURA NASZĄ SIŁĄ. PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS. TWORZYMY KRAKOWSKI TEATR REGIONALNY "ZŁOTY RÓG".
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 149 900 zł
Jeszcze podczas I wojny światowej obszar Krakowa był sześć razy mniejszy od obecnego. Stopniowo włączane do miasta dawne wsie podkrakowskie należały do grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich (Bro...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 30
RAJSKIE WYSPY - meble miejskie do leżenia, siedzenia i czytania (na Rajskiej)
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 69 000 zł
Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnych mebli miejskich, zlokalizowanych na tyłach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej. Modułowe meble “wyspy” służyć mają użytkownikom biblioteki oraz...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 31
POLSKA.WŁOCHY.KRAKÓW! MUZYKA !TO TU!
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 111 950 zł
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST PRZYWRÓCENIE ZAPOMNIANEJ I ZARZUCONEJ MUZYKI NASZYCH KORZENI (MUZYKI TRADYCYJNEJ), KTÓRA W PRZESZŁOŚCI BYŁA OBECNA W DNIU POWSZEDNIM (przy pracy, podczas odpoczynku, obrzęd...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 32
Park przy Muzeum Lotnictwa
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Rewitalizacja parku i pobliskich nieużytków w pobliżu Muzeum Lotnictwa Polskiego i dawnego pasa startowego. Nowe asfaltowe alejki, ławki, kosze na śmieci, urządzenia sportowe, nowe tereny zielone.
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 33
Międzynarodowy Festiwal Filmowy o tematyce ochrony środowiska
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Celem tego przedsięwzięcia jest otworzenie widzom drzwi do świadomości współczesnych zagrożeń dla otaczającego nas środowiska.
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 34
Siła w rodzinie
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 148 000 zł
Jak pomóc mojej rodzinie? Czy relacje z moimi dziećmi mogłyby być lepsze? Projekt "Siła w rodzinie" odpowiada na te i inne rozterki rodziców, którym zależy na tym, by relacje w ich rodzinach były dobr...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 35
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - letnie obozy sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na organizacji dwóch tygodniowych obozów sportowych w Zakopanem dla łącznie 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są grupą zagrożoną ch...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 36
Senior ratuje życie
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 50 000 zł
Zadanie ma polegać na: przeszkoleniu mieszkańców Krakowa powyżej 60 r. ż. z pierwszej pomocy wraz z zapoznaniem się z pracą dyspozytora medycznego; zaprezentowaniu systemu informatycznego obsługująceg...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 37
Mali Ratownicy
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 50 000 zł
W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Krakowa. Ponadto planuje się zapoznanie z pracą dyspozytora medycznego, s...
Zobacz szczegóły
Wybierz
KRK 38
Karetka dla Krakowa
Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Dofinansowanie zakupu nowoczesnego ambulansu medycznego, który będzie służył mieszkańcom miasta.
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 1
Leśna szkółka na obszarze powiatu myślenickiego.
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie "Leśna Szkółka" zakłada stworzenie oferty bezpłatnych warsztatów, prelekcji i wydarzeń skierowanych do dzieci, nauczycieli oraz rodziców zamieszkujący obszar 9 gmin w powiecie myślenickim. Pro...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 2
TOR ROWEROWY TYPU PUMPTRACK W ZAKOPANEM
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 136 800 zł
Asfaltowy tor typu pumptrack to pętla złożona z szeregu specjalnie wyprofilowanych muld służących do nabierania pędu wytwarzanego wyłącznie siłą mięśni (w przypadku rowerów - bez pedałowania). Jazda p...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 3
Skrzynia pełna tradycji
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 101 120 zł
Region myślenicki obfituje w bogactwo lokalnych tradycji i dziedzictwa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że starsze pokolenia z łatwością potrafią w codziennym życiu łączyć tradycję z dobrodziejstwam...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 4
Sportowa Hala Namiotowa z toaletą
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Osoby grające w petanque (boules), zwłaszcza seniorzy i osoby niepełnosprawne, od wielu lat zgłaszają problem z toaletą (jej brakiem) oraz pogodą. Namiot sportowy wyeliminuje wpływ pogody na grę, a to...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 5
Zdrowo i wesoło na sportowo.
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Realizacja projektu polega na zorganizowaniu cyklu 6 imprez sportowo - rekreacyjno - turystycznych w okresie od lutego do sierpnia 2020 r. Imprezy przebiegać będą w formie wolnej rywalizacji drużyn sk...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 6
Sport przez cały rok - zajęcia hokeja na lodzie i unihokeja dla dzieci i młodzieży.
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 147 570 zł
Sport przez cały rok - dotyczy promowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez sport w dyscyplinie, jaką jest hokej na lodzie i unihokej. Cel zadania jest złożony z kilku czynników. P...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 7
MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie siatkarskich klubów sportowych: Dalin Myślenice, Gorce Nowy Targ, AMS Pcim , Start Lipnica Wielka.
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: myślenickiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 8
Akademia małego Turysty na Podhalu - Profilaktyka i Bezpieczeństwo w Górach
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 150 000 zł
Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników górskich 57 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap II: Zrealizowanie przez ratowników górskic...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 9
Edukacyjna trasa historyczna "Szlak solny wzdłuż Raby do Węgier" przez Dobczyce, Myślenice, Rabkę, Nowy Targ
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 150 000 zł
Celem projektu jest promocja i rozwój turystyczny miast leżących na Szlaku Solnym, średniowiecznym trakcie kupieckim przebiegającym w większości wzdłuż powstających tras rowerowych VeloRaba i VeloDuna...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 10
Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole pingpongowym i na boisku piłki siatkowej - edycja trzecia.
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 142 000 zł
Organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży powiatu nowotarskiego ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin sportowych tenis stołowy i siatkówka. Organizacja zawodów sportowych i l...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 11
FutboLove Małopolskie dla subregionu podhalańskiego
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
"CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Pcimianka Pcim, Lubomir Wiśniowa, MAF,...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 12
Filmowo-Koncertowy Park: Nowy Targ Lato 2020
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 145 000 zł
Zadanie dotyczy organizacji seansów filmowych "pod chmurką" oraz koncertów muzycznych w weekendy, w miesiącach maj-sierpień 2020r. w parku miejskim w Nowym Targu. Głównym celem zadania jest dostarczen...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 13
Największa góralska Majówka w Polsce z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Największa góralska Majówka w Polsce to wydarzenie, które ma upamiętnić 100. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zachęcić do wspólnego świętowania. Wspólna modlitwa, śpiew jego ulubionyc...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 14
Mobilna scena plenerowa dla rozwoju społeczności lokalnych
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 145 000 zł
Zadanie polega na zakupie mobilnej sceny plenerowej. Realizacja zadania pozwoli poprawić jakość organizowanych imprez na terenie subregionu Podhalańskiego, w szczególności na terenie powiatu nowotarsk...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 15
„Gospodarze małopolskich gór - edukacja ekologiczna"
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 135 300 zł
Zadanie „Gospodarze małopolskich gór - edukacja ekologiczna" to projekt edukacji ekologicznej i dbałości o walory przyrodnicze Małopolski. Celem zadania „Gospodarze małopolskich gór - edukacja ekologi...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 16
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA PRZY DW 964 W CZASŁAWIU
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej, mieszkańców wsi Czasław w gm. Raciechowice i turystów korzystających ze ścieżki edukacyjnej znajdującej się w lesie Czas...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 17
Organizacja Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem.
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem planowanego zadania będzie doposażenie powstającego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem Centrum Edukacji Prozdrowotnej, które zostanie uruchomione dzięki staraniom i p...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 18
RAZEM PRZECIWKO NADWADZE W POWIECIE MYŚLENICKIM - PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ZALEŻNYCH OD SPOSOBU ODŻYWIANIA
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 148 000 zł
Zadanie dotyczy powszechnie występującego problemu zdrowotnego tj. nadwagi, która często jest przyczyną chorób odpowiedzialnych za przedwczesne zgony np. układu krążenia, nowotworów czy układu narzą...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 19
Dzieci naszą przyszłością - warsztaty wychowania dzieci dla rodziców
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 144 000 zł
Zadanie obejmuje realizację cyklu warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z terenu gmin Lipnica Wielka, Czarny Dunajec oraz Lubień (powiat nowotarski i myślenicki). Warsztaty mają na celu pomoc ro...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 20
PEŁNOSPRAWNI PRZEZ SPORT 2020 - treningi dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością w Powiecie Tatrzańskim
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie jest kontynuacją poprzednich zadań BO Małopolska - PEŁNOSPRAWNI PRZEZ SPORT. Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu całorocznych, multisportowych treningów sportowych dla dzieci i dorosły...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 21
Karmimy - akcja społeczna promująca karmienie piersią
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 81 200 zł
Mleko mamy to najlepszy pokarm dla dziecka, dlatego bardzo ważne jest, aby mówić głośno o korzyściach karmienia naturalnego. Chcemy uświadamiać rodzicom, że karmienie piersią to najlepszy dar dla ich ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 22
TENIS DLA DZIECI - ZAKOPANE - SEZON 2019/2020 Z TRENEREM
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 50 000 zł
Tenis dla dzieci to zadanie, którego celem jest zorganizowanie całorocznych zajęć z zakresu tenisa ziemnego pod opieką trenerską. Projekt przewiduje zajęcia w małych grupach, organizowane dwa razy w t...
Zobacz szczegóły
Wybierz
POD 23
Babia góra aktywności - warsztaty dla kobiet.
Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 137 940 zł
Zadanie skierowane jest do kobiet z subregionu podhalańskiego. Chcemy przekonać kobiety, że najwyższy czas zatroszczyć się o siebie. Pełnimy w życiu wiele ról, jesteśmy przeładowane mnóstwem obowiązkó...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 1
Aktywne dzieciaki - Nowy Sącz, Piątkowa, Poręba Mała, Kamionka Wielka, Grybów, Łużna
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Projekt jest adresowany do dzieci i młodzieży z miasta Nowego Sącza, Piątkowej, Poręby Małej, gminy Chełmiec, gminy Łużna, miasta i gminy Grybów oraz Bobowa. Ma zapewnić im kompleksową ofertę zajęć po...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 2
Zmierz się z "Bidą Galicyjską" - terenowo-salonowa gra RPG
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 116 300 zł
Głównym celem jest stworzenie i wydanie w wersji papierowej oraz elektronicznej podręcznika do gry typu RPG - z ang. role-playing game, czyli gry fabularnej, która będzie sprawdzać się zarówno jako gr...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 3
Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Sądeckiego
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 138 080 zł
Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 10 szkó...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 4
"Kraina, która w sercu się zaczyna"
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem jest zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Warszawy, w której udział wezmą uczniowie klas starszych szkół podstawowych z terenu trzech gmin: Łużna, Moszczenica i Gorlice. Z uwagi na zn...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 5
Spędźmy czas razem. Biwakowa Gmina Laskowa.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 150 000 zł
Biwakowa Gmina Laskowa to pomysł stworzenia stref biwakowych na terenie całej gminy. Projekt obejmuje aranżowanie tzw. "miejsc biwakowych" - ogólnodostępnych, bezpłatnych miejsc odpoczynku, relaksu i ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 6
Rodzinna Roweriada w Beskidzie Wyspowym
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 149 350 zł
Zorganizowanie cyklu 10 otwartych, plenerowych, rodzinnych imprez rowerowych o charakterze rekreacyjno-sportowym w 10 lokalizacjach powiatu limanowskiego, których celem jest popularyzacja turystyki ro...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 7
MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek siatkarskich i klubów sportowych z subregionu sądeckiego (...)
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz prowadzących, doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących ud...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 8
Akademia Młodego Turysty w powiecie limanowskim - Profilaktyka bezpieczeństwa w górach i poznanie najbliższej okolicy
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 150 000 zł
Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników górskich 57 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap II: Zrealizowanie przez ratowników górski...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 9
Memoriał ku czci Franciszka Janika
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 109 000 zł
Franciszek Janik to znany w świecie konstruktor, pilot balonowy, autor wielu podręczników z zakresu lotnictwa. Ten wybitny Polak pochodził z Mszanki - niewielkiej wsi w powiecie gorlickim w Małopolsce...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 10
Z Babcynego Kuferka - Nawojowska Szkoła Tradycji
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
"Głównym celem zadania jest dokumentacja i animacja kulturowa pogranicza lachowsko- góralskiego z terenu gminy Nawojowa, otaczającego powiat nowosądecki. W ramach Nawojowskiej Szkoły Tradycji planuje...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 11
Łączymy tradycję z nowoczesnością
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów oraz wzmocnienie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów muzycznych na p...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 12
Zakup strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z powiatu limanowskiego
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Projekt dotyczy zakupu nowych strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z terenu powiatu limanowskiego. Beneficjentami projektu będą zespoły regionalne dorosłe i dziecięce oraz Koła Gospodyń Wie...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 13
HIP-HOPOWY NOWY SĄCZ
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Organizacja festiwalu muzyki hip-hopowej w Nowym Sączu ma na celu integrację młodych ludzi z terenu miasta oraz Subregionu Sądeckiego, którzy często czują się wykluczeni, ponieważ dostępna oferta kult...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 14
Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie tradycji muzycznych obszaru przez Orkiestrę ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 15
„Cztery pory roku u Lachów Szczyrzyckich” - film dokumentalny prezentujący obyczaje i zwyczaje regionu.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 134 500 zł
Głównym celem realizacji zadania jest potrzeba wzmocnienia tożsamości lokalnej poprzez utrwalanie, popularyzowanie i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa Lachów Szczyrzyckich, poprzez nagranie fil...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 16
Karpacka Szkoła Dawności – poznawanie, czerpanie, dzielenie się dziedzictwem kulturowym.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 149 000 zł
Zadanie dotyczy głębszego poznania karpackich korzeni przez górali nadpopradzkich zamieszkujących okolice Piwnicznej. Celem realizacji zadania jest więc rozwój zainteresowań i wzrost kompetencji miesz...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 17
Tradycja to piękno, które nas łączy i wyróżnia.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Nadrzędnym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego subregionu łącko-kamienickiego i słopnickiego oraz integracja społeczności lokalnej na bazie tradycyjnej kultury własnego regionu. W ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 18
Gwiazdy w Limanowej - Festiwal Muzyki Elektronicznej i Rozrywkowej wraz z Festiwalem Kolorów
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Podczas naszego wydarzenia muzycznego centrum Limanowej przez dwa dni zmieni się w pełną muzyki i energii społeczność. Ten dzień ożywi miasto jak nigdy wcześniej! Zaprosimy kilku bardzo znanych wśród ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 19
Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał czas.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 139 380 zł
Głównym celem zadania jest zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Podegrodzkich poprzez organizację cyklu warsztatów i pokazów tradycyjnych zajęć oraz umiejętności. Te, wraz z ode...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 20
Kulturoteka XXI wieku - przestrzeń kulturalno-integracyjna dla Sądeczan
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 147 500 zł
Kulturoteka XXI wieku to nowoczesne centrum kultury w Nowym Sączu, którego celem jest aktywizacja kulturalna Sądeczan oraz ich integracja wokół czytelnictwa, kultury i wspólnej historii. Projekt opart...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 21
Scena dla Sądecczyzny
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy zakupu profilowanej sceny mobilnej. Głównym celem zadania jest rozwiązanie problemu, jakim jest trudność w organizowaniu imprez plenerowych z uwagi na brak sceny. W ciągu całego roku w...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 22
Fill and go!
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Projekt ,,Fill and go!” zakłada zainstalowanie na terenie Nowego Sącza pary kraników, które to będą za darmo dostarczać wodę do picia mieszkańcom. Dodatkowo za pieniądze z budżetu zostanie zakupione 6...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 23
Płuca Małopolski
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 150 000 zł
Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Nowy Sącz, Stary Sącz, Gorlice i Limanowa 3500 sadzonek drzew liściastych (różne gatunki rodzime, nie mocno alergizujące) podczas eve...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 24
Modernizacja 3 przejść dla pieszych w ciągu DW 977 w Gminie Łużna.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 140 000 zł
Zadanie obejmuje modernizację dwóch najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Łużnej oraz jednego, równie ruchliwego, umiejscowionego na ww. DW nr 977 o znaczącym ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 25
Budowa chodnika wzdłuż DW 981 w m. Polany
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Budowa odcinka chodnika wzdłuż DW 981 w miejscowości Polany, od mostu do cmentarza, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, podniesienie komfortu jazdy kierowcom i poprawę jakości życia mieszk...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 26
Budowa chodnika w ciągu DW 968 miejscowości Lubomierz.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy budowy około 100 metrów bieżących chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 968, gdzie wiele osób porusza się pieszo, przeważnie są to starsze osoby, dzieci w wieku szkolnym oraz turyści z...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 27
Przejście dla pieszych w Jazowsku z wysepką w centrum miejscowości na drodze wojewódzkiej
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 127 000 zł
Wykonanie przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 969 w miejscu bardzo wzmożonego ruchu pieszych z dużego osiedla do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Celem jest podniesienie bezpieczeństw...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 28
Gorlice w blasku świątecznych świateł!
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 150 000 zł
Tak, jak Ignacy Łukasiewicz rozświetlił w 1854 roku Gorlice pierwszą na świecie uliczną lampą naftową, tak my dziś, na pamiątkę tego wydarzenia, chcemy rozświetlić miasto. W okresie świąteczno-noworoc...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 29
Bezpłatne badania przesiewowe przedszkolaków, dzieci klas I-III (słuch, wzrok, mowa, stan uzębienia, motoryka mała, duża)
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Badaniami przesiewowymi zostaną objęte młodsze dzieci (starsze przedszkolaki oraz dzieci z klas I-III). Badania będą prowadzone przez specjalistów (logopeda, neurologopeda, audiolog, okulista, ortodon...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 30
Bądźmy razem dla innych
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Inny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem projektu jest stworzenie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Nowym Sączu, na terenach zielonych, centrum integracji społeczności lokalnej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, o...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 31
Dla Każdego Moc Dobrego!
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 130 200 zł
Działania zadania pn. „Dla Każdego Moc Dobrego!" skierowane są do społeczności lokalnej w różnym wieku, poczynając do dzieci przedszkolnych i szkolnych, a kończąc na dorosłych (w tym osobach 50+) i se...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 32
Anioł Stróż
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Celem głównym projektu ANIOŁ STRÓŻ jest zwiększenie dostępu do rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców Subregionu Sądeckiego poprzez organizację cyklu imprez kulturalno-sportowych z...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 33
TRADYCJA; KULTURA; EDUKACJA; AKTYWNOŚĆ.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 134 674 zł
Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców subregionu sądeckiego. Głównym celem działań w ramach projektu będzie realizacja potrzeb z dziedziny aktywności społecznej, ruchowej, ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 34
Zakup defibrylatorów do budynków użyteczności publicznej w obrębie powiatu gorlickiego.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 64 000 zł
Projekt ma charakter prozdrowotny. Dotyczy ochrony zdrowia i życia mieszkańców województwa małopolskiego w powiecie gorlickim. W ramach zadania zostaną zakupione defibrylatory AM - 10 szt. (urządzenie...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 35
RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Działania zadania pn. ,,RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!” skierowane są do społeczności zamieszkującej Subregion Sądecki, w szczególności powiaty limanowski i nowosądecki, zarówno dzieci, młodzie...
Zobacz szczegóły
Wybierz
SAD 36
Samochód terenowy 4x4, oraz przystosowanie go do działań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Dobra.
Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na zakupie samochodu terenowego. Zakup ten zaspokaja potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Dobra oraz mieszkańców powiatu limanowskiego. Warto zagłosować na ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 1
Myślę, tworzę, programuję" - cykl warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla przedszkolaków I uczniów szkoły podstawowej.
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Projekt zakłada realizację warsztatów z robotyki i programowania, udział w kursie języka angielskiego oraz w wycieczkach edukacyjnych dla dzieci 6-letnich oraz uczniów klas I-VIII Zespołów Szkolno-Prz...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 2
Obozowe Lato Piaski Drużków 2020
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Obozowe Lato Piaski Drużków 2020 - Spotkajmy się w „REALU" . Pięć dni przygody i wypoczynku po ciężkim roku harcerskim i szkolnym. Obozy dla harcerzy młodzieży szkolnej w Piaskach Drużkowie.
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 3
Od kodowania do budowania - wielopokoleniowa robotyka
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Robotyka - to jest to! Chcesz poznać nowoczesne technologie, nauczyć się podstaw robotyki i programowania, rozwinąć w sobie logiczne i kreatywne myślenie? Głosuj na projekt cyklicznych zajęć „Od kodow...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 4
My też możemy razem...po raz drugi - integracja mieszkańców Gminy Iwkowa.
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie jest formą integracji mieszkańców wsi Dobrociesz, Wojakowa, Iwkowa, Kąty. Celem tego zadania jest aktywizacja społeczeństwa wiejskiego, bo przecież w małych miejscowościach też może się coś dz...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 5
Raźniej w przyszłość - zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szkół w Bogucicach i Okulicach
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych dla uczniów ze szkół w Bogucicach i Okulicach. Będą to zajęcia z robotyki i programowania, języka angielskiego, matematyki oraz wybrane przez uczniów za...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 6
Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Tarnowskiego.
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 146 070 zł
Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 10 szkó...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 7
Atrakcyjne wakacje na wsi
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem zadania jest uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego podczas wakacji dzieciom na wsi z terenu powiatu tarnowskiego w 2020 roku. Zadanie polega na zorganizowaniu półkolonii letnich d...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 8
PROGRAMUJEMY-warsztaty z programowania przy PSP w Jodłówce dla dzieci z powiatów bocheńskiego i brzeskiego
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 98 100 zł
Projekt kierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, uczniów szkół podstawowych z  powiatów bocheńskiego i brzeskiego. Warsztaty wykorzystują zamiłowanie współczesnych dz...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 9
Akademia małego Turysty w Subregionie Tarnowskim - Profilaktyka Bezpieczeństwo w Górach
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 150 000 zł
"Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników górskich 57 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap II: Zrealizowanie przez ratowników górski...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 10
Poznajemy Małopolskę - cykl wycieczek krajoznawczych
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 74 500 zł
Zadanie obejmuje organizację cyklu wycieczek po Małopolsce. Wyjazdy dadzą uczestnikom możliwość aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny i rówieśników, wdrożą nawyk czynnego wypoczynku, oderwą dziec...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 11
Zimowe Mobilne LODOWISKO
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
W ramach zadania wypożyczone zostanie mobilne lodowisko wraz z niezbędnym osprzętem, które będzie ustawiane na terenie obiektów należących do gminy Tarnów. Na lodowisku będą prowadzone przez wykwalifi...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 12
Akademia Ruchu Młodego Człowieka
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy prowadzenia zajęć ruchowych i sportowych - z naciskiem na piłkę nożną dla dziewczynek. Głównym celem jest zachęcenie najmłodszej grupy wiekowej do aktywności fizycznej, która jest zdro...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 13
FutboLove Małopolskie dla subregionu tarnowskiego
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Trzciana 2000, Szreniawa Nowy Wiśnicz, ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 14
MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek oraz klubów siatkarskich z subregionu Tarnowskiego.
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu 11 szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnów prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, bio...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 15
SPORT DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
"Zadanie ma na celu propagowanie różnych dyscyplin sportowych oraz ogólnie hasła ""Sport to zdrowie"". Podczas realizacji zadania zaoferowane zostaną zajęcia sportowe (np. wyjazdy na basen, taniec spo...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 16
SHAPE U UP - Brzeski Dzień Fitness z Ewą Chodakowską
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 89 300 zł
"Projekt dotyczy organizacji w dniu 20 czerwca Brzeskiego Dnia Fitness z udziałem mentorki wielu Polek i Polaków - Ewy Chodakowskiej. Założenia projektu: promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańcó...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 17
Wakacje na sportowo
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 900 zł
Głównym celem projektu jest poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do czynnego uprawiania sportu poprzez organizację i prowadzenie zajęć sportowych w zakresie nauki i doskonal...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 18
Biesiada Rycerska w Melsztynie
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 55 000 zł
Zadanie dotyczy zorganizowania Biesiady Rycerskiej na ruinach zamku w Melsztynie w gminie Zakliczyn. Jest to miejsce, które posiada spory potencjał turystyczny. Angażując bractwa i grupy rekonstrukcyj...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 19
Prywatka w Lisiej Górze
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 125 000 zł
Zadanie dotyczy zorganizowania imprezy społeczno-kulturalnej w tematyce powrotu do lat 80./90. W trakcie jednodniowej, plenerowej imprezy, na scenie pojawi się dwóch artystów z tego okresu: np. Piasek...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 20
REALIZACJA MUSICALU Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ŚPIEWU, AKTORSTWA, RYTMIKI I TAŃCA.
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Założenia zadania „Realizacja musicalu z wykorzystaniem elementów śpiewu, aktorstwa, rytmiki i tańca" podyktowana została potrzebą kontynuowania zadań realizowanych w latach ubiegłych. Musical jest fo...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 21
POGÓRZE- RODZINNY WYPOCZYNEK WSRÓD KULTURY
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Organizacja 4 otwartych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe subregionu tarnowskiego: 1.Dzień Dziecka i Seniora w Kawalowej 2. Tradycje Pogórzańskie w Ryglicach (Sobótki) 3.Lato na Pogórzu na Gó...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 22
„KSIĄŻKA I MUZA"
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Wszyscy szukamy sposobów na skuteczne promowanie czytelnictwa i udział mieszkańców Subregionu Tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych. Kierując się i włączając w działania prorządo...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 23
XVI Borzęckie Święto Grzyba
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Borzęckie Święto Grzyba to masowa impreza rozrywkowa doskonale kojarzona nie tylko w regionie tarnowskim, ale i województwie małopolskim. Magnesem przyciągającym do Borzęcina tysiące osób są koncerty ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 24
Festiwal 5 kultur w Tarnowie
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Festiwal 5 kultur to impreza łącząca pięć kultur, które są związane z Tarnowem. Mówimy tu o kulturze: polskiej, żydowskiej, węgierskiej, ukraińskiej oraz romskiej. To spotkania oraz koncerty zorganizo...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 25
DĄBROWSKI FESTIWAL SŁOWA
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie jest skierowane do użytkowników bibliotek, a jego celem jest pozyskanie nowych czytelników, uatrakcyjnienie oferty bibliotek, promocja książki jako sposobu na spędzenie czasu (wolnego, ale też...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 26
„POWIŚLAŃSKI KALEJDOSKOP KULTURALNY”
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 149 822,64 zł
Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom powiatu dąbrowskiego udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, poznania wyjątkowych twórców oraz ich dorobku artystycznego, poszerzenie horyzontów, zet...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 27
Namiot - miejsce spotkań, edukacji, rekreacji
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Celem głównym zadania jest zakup całorocznego namiotu o wymiarach 15 x 40 metrów, który będzie miejscem spotkań, koncertów i  innych uroczystości patriotycznych i religijnych dla mieszkańców subregion...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 28
"Kalejdoskop twórczego działania"
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem zadania jest zorganizowanie cyklu spotkań z poezją czytaną przez wybitnych aktorów i muzyką w wykonaniu profesjonalnych i znanych artystów oraz zespołów muzycznych. Odbiorcami projektu b...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 29
„Leśna Scena Letnia" - mobilna scena plenerowa
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy zakupu mobilnej „Leśnej Sceny Letniej". Głównym celem zadania jest rozwój kulturalno-społeczny mieszkańców subregionu tarnowskiego. Na scenie mogłyby odbywać się koncerty, przedstawien...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 30
Scena historii, kultury, dziedzictwa i aktywności
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Scena historii, kultury, dziedzictwa i aktywności to projekt, którego celem jest zakup sceny dla całego subregionu Tarnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu brzeskiego. Dzięki temu nastąpi z...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 31
Bochnia- jest chemia
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 57 354 zł
"Projekt zakłada organizację popularno-naukowej imprezy integracyjnej ukierunkowanej na upowszechnianie wiedzy z dziedziny nauk chemicznych, użytecznej dla zrozumienia procesów zachodzących w naszym n...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 32
Budowa chodnika przy staro drożu drogi wojewódzkiej 977 w Zborowicach.
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy budowy chodnika z kostki brukowej przy starodrożu drogi wojewódzkiej nr 977 w Zborowicach celem poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drodze głównie dzieci i młodzieży uczęszczający...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 33
Zagospodarowanie skarpy przy rondzie w Gromniku poprzez nasadzenie krzewów, tawuł, berberysów i innych skalniaków.
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Inny
Koszt: 100 000 zł
Zagospodarowanie skarpy poprzez nasadzenie krzewów w formie herbu gminy i "witacza" promującego gminę Gromnik np. Gromnik Wita.
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 34
Żegocina OdNowa - rewitalizacja centrum Żegociny. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz ukwiecenie drogi wojewódzkiej.
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 149 950 zł
Zadanie polega na rewitalizacji centrum Żegociny poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na przejściach dla pieszych oraz nasadzenie kwiatów w donicach wzdłuż Potoku Saneckiego. Dzięki rea...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 35
Bochnia króla Kazimierza - multiwizualne wydarzenie plenerowe
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Czy to prawda, że zastał Polskę drewnianą? Dlaczego fundował kościoły? Czy faktycznie był dobrym monarchą i miał pomysł na Polskę? I czy faktycznie płacił solą zamiast złotem?! W 2020 r. przypadać będ...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 36
Uniwersytet Drugiego Oddechu
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 65 250 zł
Uniwersytet Drugiego Oddechu to inicjatywa mająca na celu umożliwienie dostępu do tzw. ""kultury wysokiej"" (kino, teatr, muzeum) mieszkańcom gmin Czchów i Zakliczyn, którzy mają do niej utrudniony do...
Zobacz szczegóły
Wybierz
TAR 37
Półkolonia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 116 000 zł
Zadanie jest adresowane do wychowanków i młodzieży z niepełnosprawnością i będzie obejmować organizację 4 turnusów w okresie wakacyjnym. Każdy turnus będzie trwał 5 dni (od poniedziałku do piątku), wy...
Zobacz szczegóły
Wybierz

Brak zadań

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Zagłosuj“

×