Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu na zadania zgłoszone w Budżecie Obywatelskim WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

Zasady głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 lat.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz, na jeden z trzech sposobów: elektronicznie, poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma tylko 1 głos, co oznacza, że może zagłosować tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszka:
  o    Subregion Tarnowski - m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;
  o    Subregion Sądecki - m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;
  o    Subregionu Podhalański - powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański;
  o    Subregion Małopolska Zachodnia - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki;
  o    Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny - powiaty: krakowski [bez m. Kraków], miechowski, proszowicki, wielicki ;
  o    Subregion miasto Kraków.
 • Aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu elektronicznego należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Z jednego numeru telefonu można zagłosować maksymalnie 5 razy.
 • Głosowanie trwa od 14 maja do 14 czerwca 2021 r.

Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór zadania

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Twój wybór:

Jeśli zakończyłeś wybór zadań kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Podaj prawidłowy numer PESEL
Podaj imię
Podaj nazwisko
Wybierz powiat zamieszkania
Podaj e-mail jest nieprawidłowy

Ankieta informacyjna

To pole jest nieobowiązkowe, ale prosimy o jego wypełnienie do celów statystycznych i ewaluacyjnych.

Skąd Pan/Pani dowiedziała się o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego?
Proszę zaznaczyć pola, które Pani/Pana dotyczą (możliwa więcej niż jedna odpowiedź).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w  Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków.
Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w  celu otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z  Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego oraz przeprowadzenia procedury głosowania w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego utworzonym w oparciu o art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie Województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.).

IV. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do oddania przez Panią/Pana głosu na propozycję zadania poddaną pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego (dotyczy adresu e-mail).

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości oddania przez Panią/Pana głosu na propozycję zadania poddaną pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Niepodanie adresu e-mail skutkować będzie nieotrzymywaniem e-mailowych informacji o  działaniach podejmowanych w związku z Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego.  

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 25 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym  rzeczowym wykazem akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, stanowiącym załącznik do  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, z wyłączeniem danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest  niezbędnych do celów archiwalnych w interesie publicznym.

VIII. Informacja o prawie do wycofania zgody
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 28  ust. 3 RODO będą przetwarzane w imieniu administratora przez podmioty przetwarzające w celu obsługi technicznej narzędzia do realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego  oraz podmiot wyłoniony do przeprowadzenia ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

XI.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Wymagane zaznaczenie powyższej zgody
Wymagane zaznaczenie powyższej zgody
Wymagane zaznaczenie powyższej zgody
Wymagane zaznaczenie powyższej zgody

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji,
kontakt telefoniczny: 12 61 60 904, 12 61 60 536
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bo@umwm.malopolska.pl

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 16 lat.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.

Niestety musisz wybrać inne zadanie

Aby prawidłowo oddać głos musisz wybrać jedno z zadań z subregionu, w którym mieszkasz.
Dlatego nie możesz zagłosować na zadanie:

.

Poniżej lista wszystkich zadań, na które możesz zagłosować.
Wybierz zadanie jeszcze raz, aby móc zagłosować.

Numer
Nazwa i opis
Wybór
KOM 1

#4 minuty - podłącz i ratuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie powiatu krakowskiego

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 141 300 zł
#4 minuty - podłącz i ratuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie powiatu krakowskiego. 8 minut, to średni czas dotarcia ambulansu w mieście, 15 minut poza miastem, 4 minuty to statystyczny czas od za...
KOM 2

Akademia Młodego Futbolisty w powiecie krakowskim

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 900 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: MTS Piast Skawina, PKS Cedronka Wola Radziszowska, Orzeł Bęb...
KOM 3

AKADEMIA SPORTU - program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 280 zł
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenu Gminy Liszki oraz Gminy Czernichów poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych, zagospodarowując jednocześnie czas...
KOM 4

Bądź bezpieczny nad wodą - zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży z elementami pierwszej pomocy.

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy zajęć pływackich - ogólnodostępnych i bezpłatnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenów wiejskich o ograniczonym dostępie do infrastruktury sportowej. Głównym celem zada...
KOM 5

Bitwa Racławicka i Tadeusz Kościuszko. Festiwal imprez kulturalnych i edukacyjnych w regionie.

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Tadeusz Kościuszko i bitwa pod Racławicami to symbole o olbrzymim znaczeniu w historii Polski. Niestety z różnych względów obecnie mało eksponowane. Celem projektu jest budzenie postaw patriotycznyc...
KOM 6

Brydż - jogging XXI wieku - mostem pokoleń - międzypokoleniowy program aktywizacji umysłowej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 97 100 zł
Bill Gates w licznych wywiadach podkreśla, że gra w brydża stanowi szósty pośród dziesięciu sformułowanych przez niego kluczowych czynników sukcesu. Twórca potęgi Microsoft twierdzi, że „kto dobrze gr...
KOM 7

Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Liszkach, gmina Liszki

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Mieszkamy po południowej stronie DW780, drogi, przez którą dziennie przejeżdża prawie 17 tysięcy samochodów. Brak chodnika po południowej stronie jezdni, a co za tym idzie - brak przejścia dla pieszyc...
KOM 8

„DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO - ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED"

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu krakowskiego poprzez zakup zewnętrznych defibrylatorów AM dla 19 miejscowości Gminy Skała i Iwanowice. Defibrylatory AM zostaną umieszczon...
KOM 9

FutboLove Małopolskie dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Świt Krzeszowice, MKS Skała, Strażak Goszcza, działających n...
KOM 10

Futbolowe Żaki – Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CEL GŁÓWNY ZADANIA: wsparcie dla klubów sportowych, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach żak (dzieci w wieku 7-8 lat). W związku z wciąż rosnącą tendencją szkolenia dzieci w wieku ...
KOM 11

Integracja mieszkańców Gminy Sułoszowa

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Projekt w swojej genezie zakłada integrację społeczną poprzez organizację ogólnorozwojowych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
KOM 12

KALEJDOSKOP WYDARZEŃ

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Inny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie ma na celu zintegrowanie pokoleń poprzez wspólne wydarzenia, wspólną aktywację do działania i wspólnie spędzony czas. Głównym celem projektu jest eksperymentalny i innowacyjny eksperyment, któ...
KOM 13

Kampania edukacyjna "Do trzech razy sztuka" skierowana do dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 93 300 zł
Ograniczona dostępność kultury dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich nie jest niczym zaskakującym. Jedyna możliwość obejrzenia/wysłuchania opery czy koncertu muzyki w wersji „na ży...
KOM 14

Karate Kids - Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów działających na terenie gmin powiatu krakowskiego i miechowskiego: Małopolski Klub Karate, Klub Karate Mawashi, Małopolski Klub K...
KOM 15

Kocham Piłkę – Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 2 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: AP Rudawa oraz powiatu proszowickiego: Wierzbowianka Wierzbno. Cel...
KOM 16

Łączy nas futbol w powiecie krakowskim!

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Słomniczanka Słomniki, LKS Niedźwiedź, Juvenia Prandocin, dz...
KOM 17

Małopolska Akademia Futbolu dla Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: LKS Wisła Rząska, LKS Wolanka Wola Filopowska oraz Małopolsk...
KOM 18

MAŁOPOLSKA AKADEMIA SIATKÓWKI

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Rosnące zainteresowanie dzieci i młodzieży piłką siatkową, jako przyszłym sposobem na życie, skłania do podejmowania działań mających na celu doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie sportu. „Małopo...
KOM 19

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: krakowskiego, proszowickiego i wielickiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowane...
KOM 20

MIĘDZYPOKOLENIOWE ZMAGANIA PRZY SZACHOWNICY

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Projekt ujmuje wszystkie aspekty gry szachowej, od nauki dla początkujących po wykłady dla zaawansowanych; od treningu, przez ćwiczenia, po turnieje; wspomaga kariery sportowe uzdolnionej młodzieży, z...
KOM 21

MUZYKA I SŁOWO

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 97 400 zł
„Muzyka i słowo” to edukacyjny cykl, bezpłatnych koncertów kameralnych, połączony z prelekcją dedykowanych mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej (Seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). Głównym założe...
KOM 22

Muzyka i Światła. Cykl koncertów edukacyjnych.

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 69 000 zł
Czy w mniejszych miastach nie ma prawa dziać się nic ciekawego? Czy człowiek z miasta oddalonego od metropolii nie może zaznać kultury na wyższym poziomie? A może bariera odległości jest zbyt wielka? ...
KOM 23

Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
"Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego to projekt służący organizacji ogólnorozwojowych zajęć sportowych dzieciom, młodzieży...
KOM 24

Nauka programowania dla dzieci i młodzieży powiatu krakowskiego przy szkole podstawowej im. Św. Jana Kantego

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 142 000 zł
Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch rocznych cykli otwartych kursów programowania przy szkole podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach dla dzieci i młodzieży (2 grupy wiekowe...
KOM 25

„Nowocześnie i bezpiecznie - podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym"

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału sportowego i poprawa standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży przez wyposażenie dwóch klubów piłkarskich z powiatów krakowskiego, tj. L...
KOM 26

„Ocalmy od zapomnienia — Szlakiem małopolskich kapliczek, krzyży i figur – Gmina Nowe Brzesko"

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 149 000 zł
Zadanie polega na wydaniu darmowego przewodnika książkowego po nowobrzeskich kapliczkach, krzyżach oraz figurach przydrożnych. Dodatkowo będzie udostępniona darmowa aplikację na telefon z opisem obiek...
KOM 27

odLOTowe dzieciaki - upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Liszki

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
odLOTowe dzieciaki to projekt, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży na terenie powiatu krakowskiego - Gminy Liszki pr...
KOM 28

Oswoić emocje

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 149 040,61 zł
XXI wiek stawia przed nami kolejne wyzwania. Bez wątpliwości jednym z nich jest zachowanie dobrego zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Coraz częściej dzieci stają przed problemami,...
KOM 29

Piłka nożna dla każdego!

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 795 zł
„Piłka nożna dla każdego" To projekt promujący zdrowy i aktywny tryb wypoczynku poprzez grę i rozwój umiejętności piłkarskich we wszystkich możliwych kategoriach wiekowych od żaka po oldboja bez wzgl...
KOM 30

Podkrakowskie granie – Subregion Krakowski Obszar Metropolitarny

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: Maszycanka Maszyce, Kmita Zabierzów, Skawinka Skawina. Cel ten zre...
KOM 31

Podniesienie szkolenia i rozwoju sportowego, osobistego u dzieci i młodzieży w Gminach Słomniki - Iwanowice

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy zwiększenia poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprzez ofertę całorocznych zajęć sprawnościowych w tym piłkarskich oraz tanecznych oraz wydarzeń sportowych w tym wakacyjn...
KOM 32

PRAWDZIWY WOJOWNIK NIE WALCZY NA ULICY - PROGRAM AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT (KOM)

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 132 950 zł
Bezpłatne zajęcia sportowe Ju-jitsu dla dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja i koordynacja zajęć sportowo rekreacyjnych w dyscyplinie Ju-Jitsu...
KOM 33

Siatkówka w  Zabierzowie - ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki.

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Niniejszy projekt zdania zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, którego celem będzie edukowa...
KOM 34

Stowarzyszenie OSP - Klub sportowy - SKS „ ISKRA"

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 50 000 zł
Szkolenie- zajęcia piłkarskie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających wpływ na korekcje wad postawy. Klub Sportowy ISKRA jako organizator przedsięwzięcia będzie organizował ...
KOM 35

Terapia Procesów Integracji Sensorycznej (SI)

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 149 250 zł
Projekt przewiduje przeprowadzenie dla 30 osób zajęć z zastosowaniem Metody Integracji Sensorycznej. Celem nadrzędnym jest poprawa funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci poprzez...
KOM 36

„W zdrowym ciele, zdrowy duch" - realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim"

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
„W zdrowym ciele, zdrowy duch" - realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim to projekt promocji i próby rozpowszechnienia i korzystania z różnych form sportu i rekreacji możliwych do wykorzy...
KOM 37

WIRTUALNY BIZNES-REALNE KOMPETENCJE! Symulacje biznesowe dla nauczycieli i uczniów wybranych szkół ponadpodstawowych z subregionu KOM!

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 80 000 zł
Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Celami szczegółowymi są wzrost wiedzy praktycznej z zakresu...
KOM 38

„Wygraj Piłkarskie Marzenia"

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Projekt „Wygraj Piłkarskie Marzenia" to cykl 10 turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 7-11 lat. Projekt dostępny dla każdego klubu z powiatu wielickiego, miechowskiego, proszowickiego i krakowskie...
KOM 39

Z piłką za pan brat – Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: Zieleńczanka Zielonki, Radziszowianka Radziszów oraz w powiecie wi...
KOM 40

Zadbajmy o prawidłową postawę naszych dzieci - wyrównywanie szans dla dzieci z terenów wiejskich

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 71 450 zł
Projekt zakłada organizacje systematycznych zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z obszarów wiejskich i wyposażenie społeczności lokalnej w sprzęty gimnastyczne (z atestami), niezbędne do wykonania...
KOM 41

Zielony sport w Krzeszowicach

Subregion:  Krakowski Obszar Metropolitarny
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie zakłada rozwój zielonego sportu w powiecie krakowskim. Zorganizowane zostaną otwarte treningi orientacji sportowej w lasach powiatu krakowskiego dosłownie dla każdego (dzieci, sportowcy, osoby...
KRK 1

"Akademia młodego Turysty w subregionie Miasto Kraków - Profilaktyka i Bezpieczeństwo w górach"

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 126 000 zł
Etap 1: Przeprowadzenie przez ratowników Górskich, 60 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap 2: Zrealizowanie przez ratowników Górskic...
KRK 2

Aktywizacja poprzez taniec i formy gimnastyczne

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 102 000 zł
Aktywność ruchowa to nie tylko wysiłek pot i łzy, ale przyjemność. Jak to osiągnąć? Zacznij tańczyć, bo taniec to forma aktywności- przyjemnej i pożytecznej. Rusz się i wpadnij do nas na klasykę a wię...
KRK 3

Aktywny Student

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Aktywny Student ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, adresowanej do mieszkańców Krakowa, a w szczególności studentów i pracowników krakowskich...
KRK 4

Brydż - jogging XXI wieku - mostem pokoleń - międzypokoleniowy program aktywizacji umysłowej dla Miasta Kraków

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 97 100 zł
Bill Gates w licznych wywiadach podkreśla, że gra w brydża stanowi szósty pośród dziesięciu sformułowanych przez niego kluczowych czynników sukcesu. Twórca potęgi Microsoft twierdzi, że „kto dobrze gr...
KRK 5

Cykl koncertów organowych i organowo-kameralnych „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” 2022

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 101 100 zł
„Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” to cykl siedmiu koncertów organowych i organowo-kameralnych organizowanych w 2022 roku w kościele Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 w Krakowie. C...
KRK 6

Darmowe zajęcia jogi dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Aktywność i integracja.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 145 560 zł
W ramach projektu w 2022 roku będą realizowane cykliczne, cotygodniowe zajęcia jogi w 4 lokalizacjach, w różnych częściach Krakowa, tak, żeby wszyscy mieszkańcy miasta mogli bezpłatnie ćwiczyć i spoty...
KRK 7

Dzień Zdrowia Seniora

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 122 100 zł
Cel zadania Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie Dni Zdrowia Seniora w Krakowie, a także organizacja imprez towarzyszących. Cel główny zawiera się w celach szczegółowych wydarzenia: Celem wyd...
KRK 8

"FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ I KLAWESYNOWEJ"

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 57 475 zł
„Festiwal Muzyki Kameralnej i Klawesynowej” to kulturalne wydarzenie, które ma na celu przedstawienie nieznanych dzieł kompozytorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na twórczość polskich artystów. Na ...
KRK 9

Folk Fashion Academy - regionalny dress code.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Folk Fashion Academy - regionalny dress code to cykliczne zajęcia warsztatowe z nauką różnego typu haftów, sposobami zdobnictwa i ornamentu, nauki szycia, wyszywania, praca z tkaniną, ubiorem, modnym ...
KRK 10

Graj w Małopolsce! Rozwój młodzieżowego i amatorskiego futbolu subregionu miasta Kraków.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Projekt wspierający rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa przez amatorskie uprawianie piłki nożnej w subregionie miasta Kraków. Zakłada zwiększenie potencjału organizacyjno-sportowego związanego z...
KRK 11

"Higiena umysłu przez bajkoterapię"

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 75 750 zł
Założeniem projektu jest promocja postaw prozdrowotnych, których zadaniem jest wykształcenie u dzieci nawyków spędzania czasu w otoczeniu natury, która przeciwdziała zaburzeniom nastroju m.in. depresj...
KRK 12

III. Małopolski Festiwal Taneczno-Musicalowy

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
„lll Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy" to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Krakowie poprzedzone cyklem warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży z Krakowa. Podczas Festiwalu, zaprezentow...
KRK 13

Interaktywne muzeum „Małych Ojczyzn"

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Celem zadania jest: zebranie danych historycznych i kulturowych z terenu Łagiewnik i Borku Fałęckiego, możliwych jeszcze do uzyskania a dot. w szczególności: historii podkrakowskich wiosek Łagiewniki...
KRK 14

Jacy Tacy Krakowiacy - Miasto Kraków

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 2 klubów działających na terenie Miasta Kraków: WLKS Krakus Swoszowice oraz SKS 151 Kraków. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: -...
KRK 15

Kiermasz Wielkanocny przy TAURON Arenie Kraków

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na realizacji Kiermaszu Wielkanocnego. Głównym celem jest promocja twórców ludowych, rzemiosła oraz tradycyjnych produktów regionalnych a także tworzenie atrakcyjnej oferty spędzania ...
KRK 16

Kocham Piłkę - Subregion Miasto Kraków

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów działających na terenie Miasta Kraków: Albertus Kraków, KS Bronowicki Kraków, Grębałowianka Kraków. Cel ten zrealizowany zostanie...
KRK 17

KRAKOWSKA AKADEMIA SIATKÓWKI

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Rosnące zainteresowanie dzieci i młodzieży piłką siatkową, jako przyszłym sposobem na życie, skłania do podejmowania działań mających na celu doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie sportu. „Krakow...
KRK 18

Małopolska Akademia Futbolu dla miasta Kraków

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Victoria Kraków, Orzeł Sidzina, Małopolska Akademia Futbolu,...
KRK 19

Małopolska kocha Judo - wsparcie klubów Judo z subregionu Miasta Kraków.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu klubów sportowych z subregionu miasta Kraków prowadzących szkolenie Judo i biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu klubów w...
KRK 20

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z subregionu miasta Kraków.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z subregionu miasta Kraków prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie p...
KRK 21

"Muzyka i Sacrum" - Cykl koncertów

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 66 834 zł
Stwórzmy sobie azyl melomana. Kulturalne centrum - nie tylko w centrum. "Muzyka i Sacrum" to cykl koncertów muzyki poważnej dla mieszkańców Krakowa. Blisko, bezpłatnie, bez barier. Projekt zakłada rea...
KRK 22

Nauka gry w siatkówkę oraz udział w rywalizacji sportowej dla chłopców z Krakowa.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa gry w piłkę siatkową oraz sprawdzenie swoich siatkarskich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Zadanie jest bezpłatne oraz dostępne dla w...
KRK 23

Nauka gry w siatkówkę oraz udział w rywalizacji sportowej dla dziewcząt z Krakowa.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa gry w piłkę siatkową oraz sprawdzenie swoich siatkarskich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Zadanie jest bezpłatne oraz dostępne dla w...
KRK 24

OD MALUCHA KRZEWIMY SPORTOWEGO DUCHA - program wsparcia rozwoju młodych piłkarzy.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 148 000 zł
Zadanie ma na celu promocję zdrowego trybu życia poprzez poszerzenie dostępności do zorganizowanej formy aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież. Poprzez organizację 14 darmowych turniejów liczym...
KRK 25

Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe z elementami koszykówki i gimnastyki - edycja 2

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z elementami koszykówki i gimnastyki – 2 edycja Projekt w  swej genezie zakłada organizację systematycznych zajęć o charakterz...
KRK 26

"Orkiestra dla każdego" - występy, działalność i rozwój Dętej Orkiestry Nowohuckiej

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na realizacji 10 występów Dętej Orkiestry Nowohuckiej, oraz prowadzeniu działań artystycznych i edukacyjnych prowadzących do dalszego rozwoju Orkiestry. Zespół działa od roku 2017, nawi...
KRK 27

Park przy Muzeum Lotnictwa

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Kontynuacja zwycięskiego projektu z poprzedniej edycji BO Małopolska "Park przy Muzeum Lotnictwa". Zadanie polega na dokończeniu zamierzeń inwestycyjnych i porządkowych realizowanych w ramach poprzedn...
KRK 28

Piłka nożna z klasą!

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Celem projektu jest popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt, jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego oraz uwolnienie ich potencjału sportowego poprzez podniesienie standardu szkolenia z zakr...
KRK 29

Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy - program aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport (Miasto Kraków)

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 123 000 zł
Bezpłatne zadania sportowe Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja i koordynacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie Ju-Jitsu ...
KRK 30

PRZEBUDZENIE PASJI - musical filmowy

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
PRZEBUDZENIE PASJI to projekt zakładający 3 miesiące darmowych, ogólnorozwojowych warsztatów musicalowych z najlepszymi artystami polskiej sceny teatru, które przygotują ambitnych pasjonatów do finału...
KRK 31

SEKCJA KAJAKOWA - nie tylko zawodowa.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 148 000 zł
Zadanie polegające na darmowych zajęciach sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Organizowane w formie lekcji pokazowej na kajakach dla całych klas uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Podc...
KRK 32

Siatkówka w Krakowie ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki IV edycja

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
W swojej genezie, projekt zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, którego celem będzie edukowa...
KRK 33

Stanica Kajakowa Nowa Huta

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 70 000 zł
Aktywizacja i promocja Szlaku kajakowego - Dłubnia - Nowa Huta. Szlak kajakowy Dłubnia- Nowa-Huta jest niezwykłą atrakcją turystyczna Małopolski umożliwiającą przeprowadzenie spływu kajakowego praktyc...
KRK 34

Stworzenie Muzeum Miejsca - wystawy „Życie codzienne w dawnym Zakładzie psychiatrycznym w Kobierzynie"

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 120 000 zł
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, wpisał do swojej strategii troskę o dziedzictwo. Dla ponad stuletniej instytucji, troska o dorobek przeszłości jest nie tylko zobowiązaniem. To...
KRK 35

Szkolenie żeglarskie kadr drużyn żeglarskich w Krakowie.

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 56 000 zł
Celem zadania jest przeszkolenie grupy mieszkańców miasta Krakowa na stopnie żeglarskie: żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego oraz instruktora żeglarstwa. Przeszkoleni żeglarze zostaną ...
KRK 36

Taterniczek - bezpieczna przygoda w górach dla dzieci i młodzieży

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 146 000 zł
Zadanie polega na stworzeniu całorocznego programu atrakcyjnych i zróżnicowanych zajęć dla dzieci i młodzieży z Krakowa. Zadanie ma na celu zainteresowanie uczestników aktywnym wypoczynkiem i sportami...
KRK 37

Towarzystwo Sportowe Wisła dla miasta Kraków

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 249 zł
Celem projektu jest wsparcie procesu szkolenia poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt sportowy sekcji sportowych działających w Towarzystwie Sportowym "Wisła" Kraków. Wielo sekcyjność Klub...
KRK 38

W pogoni za mistrzostwem- pływać jak najlepsi na świecie. Edycja II

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 148 300 zł
Naszym głównym celem jest podniesienie poziomu sportowego zawodników uprawiających pływanie. Będzie to możliwe dzięki zorganizowaniu cyklicznego szkolenia dla sportowców w systemie współzawodnictwa ...
KRK 39

Wasze Życie W Naszych Rękach Licealiści Na Ratunek

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 140 000 zł
Projekt „Wasze Życie w Naszych Rękach Licealiści Na Ratunek" ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kraków poprzez przeprowadzenie intensywnych szkoleń z zakresu udzielania pierwsz...
KRK 40

WIRTUALNY BIZNES-REALNE KOMPETENCJE! Symulacje biznesowe dla nauczycieli i uczniów wybranych szkół ponadpodstawowych z subregionu m.Kraków!

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Celami szczegółowymi są wzrost wiedzy praktycznej z zakresu...
KRK 41

Wiślacka Akademia Futbolu. Wspólny projekt Wiślackiej Szkoły Futbolu oraz Małopolskiej Akademii Futbolu

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 400 zł
Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków od wielu lat zajmuje się szkoleniem najmłodszych adeptów piłki nożnej. Nowy, piłkarski projekt klubu, czyli Wiślacka Szkoła Futbolu jest skierowany do wszystkich dzie...
KRK 42

Wsparcie sportu akademickiego - szansą na wzmocnienie potencjału sportowego województwa małopolskiego

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Geneza zadania tkwi w idei rozwoju sportu akademickiego jako elementu promującego i wspierającego sport seniorski w regionie, za pośrednictwem wielu dyscyplin takich jak: koszykówka, piłka ręczna, bad...
KRK 43

Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Projekt pt. „ Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej ” w swojej genezie polega na prowadzeniu, wspieraniu oraz organizowaniu różnych form działalności terapeutycznej, szkol...
KRK 44

„Z rodziną zajdziesz wyżej – zajęcia wspinaczkowe”

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
„Z rodziną zajdziesz wyżej – zajęcia wspinaczkowe” to projekt, którego bezpośrednim celem jest umożliwienie rodzinom mieszkającym w Krakowie przekonanie się, że wspinanie to sport dostępny dla każdego...
KRK 45

Zajęcia Sportowe na Młynówce Królewskiej

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie pt. „Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej” to kontynuacja pomysłu realizowanego w ramach IV edycji BO Małopolska. Projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych form spędzania...
KRK 46

Zalew Sportu

Subregion:  Miasto Kraków
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zalew sportu to inicjatywa mająca na celu rozpowszechnić aktywność fizyczną wśród mieszkańców Krakowa. Projekt zakłada zorganizowanie systematycznych zajęć, gdzie uczestnicy pod okiem profesjonalnych ...
MZA 1

BĄDŹ AKTYWNY

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 139 000 zł
Adresaci zadania to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi między innymi na wózkach inwalidzkich, zamieszkujące powiat olkuski. ...
MZA 2

BEZPIECZNI I ZDROWI MIESZKAŃCY POWIATU OLKUSKIEGO

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 55 200 zł
Zadanie ma charakter prozdrowotny, dotyczy ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz profilaktyki zagrożeń w przestrzeni publicznej województwa małopolskiego, w Powiecie Olkuskim. Cel zadania zostanie...
MZA 3

„Biała ślizgawka — zimowo na sportowo"

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
„Biała ślizgawka" uatrakcyjni zimową porę, zapewni zabawę i zmusi do wyjścia z domu. Czas jesienno zimowy nie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, więc lodowisko spowoduje sportową aktywność mie...
MZA 4

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia.

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 149 875,50 zł
Głównym celem realizacji zadania - budowa chodnika dla pieszych przy ul. Krakowskiej, droga wojewódzka 780 w miejscowości Kwaczała. Jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
MZA 5

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Alwernia przy ulicy Józefa Patelskiego

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się ulicą Patelskiego w Alwerni na drodze wojewódzkiej nr 780, która jest drogą o bardzo dużym...
MZA 6

Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Osiek

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na budowie chodnika wzdłuż bardzo ruchliwej drogi wojewódzkiej w miejscowości Osiek. Na przedmiotowym odcinku drogi występuje gęsta zwarta zabudowa domów jednorodzinnych. Zawężone pobo...
MZA 7

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 953 w miejscowości Przytkowice.

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 149 032,20 zł
Budowa 110 mb odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 953 w miejscowości Przytkowice, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tej drodze.
MZA 8

BUDOWA DWÓCH BEZPIECZNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZEZ DW 791 W OLKUSZU

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 145 000 zł
Zadanie dotyczy wykonania projektu i budowy 2 aktywnych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 791, która stanowi obwodnicę Olkusza i co za tym idzie obserwuje się tu znaczne natężenie ruchu...
MZA 9

Budowa sygnalizacji świetlnej na DW 949 w Polance Wielkiej przy Szkole Podstawowej na Górnej Polance

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 949 w Polance Wielkiej przy Szkole Podstawowej na ul. Długiej 175 (Górna Polanka).
MZA 10

Chechło YouTube Live Festiwal

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem niniejszego zadania jest motywacja do zmiany sposobu myślenia o swoim życiu. Inspiracja dla młodych ludzi, aby przekraczali swoje granice, odkrywali swój potencjał i mieli odwagę na bu...
MZA 11

Chrzanowski Klub Bilardowy

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
- W ramach tego zadania chcemy utworzyć CHRZANOWSKI KLUB BILARDOWY aby popularyzować sport bilardowy, prezentować bilard jako nie tylko wspaniałą dyscyplinę sportu, ale również miejsce i sposób na dos...
MZA 12

FIRST FLIP ! - BEZPŁATNE WARSZTATY DESKOROLKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 103 780 zł
Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie w dziecku nawyków czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do r...
MZA 13

FutboLove Małopolskie dla Subregionu Zachodniego

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Pogorzanka Pogorzyce, UKS Dulowa, Małopolska Akademia Futbol...
MZA 14

Grilowisko - piknik rodzinno-sportowy połączony z turniejem lokalnych drużyn z powiatu wadowickiego.

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Inny
Koszt: 150 000 zł
Piknik wraz z turniejem piłki nożnej ma na celu powrót do integracji społecznej oraz rozwój aktywności sportowej od dzieci 5 letnich, aż po tzw. Oldbojów zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Piknik bę...
MZA 15

Heaven Scent - Chrzanów miastem magnolii

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 125 000 zł
2000 Magnolii dla i na rzecz mieszkańców powiatu Chrzanowskiego - poprawa estetyki terenów zielonych i czyste powietrze.
MZA 16

I MAŁOPOLSKI FESTIWAL CHÓRALNY

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
I Małopolski Festiwal Chóralny jest dedykowany mieszkańcom województwa małopolskiego w tym powiatu chrzanowskiego i chórom amatorskim z całej Polski. Chóry, które wezmą udział w festiwalu zapewnią mie...
MZA 17

Karate Kids – Subregion Małopolska Zachodnia

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 2 klubów działających na terenie gmin powiatu wadowickiego i oświęcimskiego: Małopolski Klub Karate, Małopolski Klub Karate Oyama. Cel ten...
MZA 18

Kluczewski Senior 50+

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 130 340 zł
Projekt ma na celu stworzenia wieloprofilowych działań, zwiększenie zaangażowania obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obyw...
MZA 19

Kocham Piłkę – Subregion Małopolska Zachodnia

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu wadowickiego: Żarek Stronie, Chełm Stryszów, Sokół Frydrychowice. Cel ten zreali...
MZA 20

ŁAŁtfit! - boiskowi dżentelmeni. Małopolska wspiera piłkarzy (Subregion Małopolska Zachodnia).

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Wybitny holenderski piłkarz Johan Cruyff zwykł mawiać, że piłka nożna to sport, w który gra się umysłem. Połączenie wysokiej sprawności fizycznej i silnego umysłu wydaje się być gwarantem sukcesu w te...
MZA 21

Małopolska Akademia Futbolu dla Subregionu Małopolska Zachodnia

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: UKS AP 21 Chrzanów, OKS Słowik Olkusz, Małopolska Akademia F...
MZA 22

MAŁOPOLSKA AKADEMIA TENISOWA

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 91 043,84 zł
MAŁOPOLSKA AKADEMIA TENISOWA skierowana jest do uczniów Szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu oświęcimskiego. Głównym celem jest nauka gry w tenis pod okiem doświadczonych trenerów i...
MZA 23

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z subregionu Małopolska Zachodnia.

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: oświęcimskiego, olkuskiego, wadowickiego, chrzanowskiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział ...
MZA 24

Małopolski Festiwal Historyczno - Muzyczno - Sportowy "Zapomniane Miasteczko - Bydlin"

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców przy jednoczesnym poszerzeniu wiedzy o lokalnej historii. Wydarzenie będzie polegać na organizacji 2-dniowej ...
MZA 25

Mocni w pomocy - wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu olkuskiego

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego. Poprzez ciekawe zajęcia tematyczne dla dzieci i ich rodziców (sportowe, kulinarne...
MZA 26

PRAWDZIWY WOJOWNIK NIE WALCZY NA ULICY - PROGRAM AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT (ZACHODNIA)

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 127 050 zł
Bezpłatne zajęcia sportowe Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja i koordynacja zajęć sportowo rekreacyjnych w dyscyplinie Ju-Jitsu...
MZA 27

REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY DROGĄ DO SPRAWNOŚCI

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Projekt pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży drogą do sprawności" jest skierowany do dzieci i młodzieży, które wymagają wspomagania rozwoju mchowego. Głównym celem zadania jest osiągnięcie ja...
MZA 28

REMONT CHODNIKA WCIĄGU DW 949 W MIEJSCOWOŚCI PRZECISZÓW NA ODCINKU 110km 1+904 DO 2+194

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 148 285,87 zł
ZADANIE DOTYCZY REMONTU CHODNIKA W CIĄGU DW 949 W MIEJSCOWOŚCI PRZECISZÓW. CELEM JEST POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW, ZWŁASZCZA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, KOŚCIOŁ...
MZA 29

Sport i sztuka esencją zdrowego stylu życia fizycznego i psychicznego. Projekt taneczno - musicalowy.

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 143 000 zł
Zadanie dotyczy finansowania szkolenia, przygotowania i realizacji spektaklu tanecznego, musicalowego dla mieszkańców gminy Brzeszcze i Oświęcim oraz całego województwa małopolskiego Zapewnienia warun...
MZA 30

Sport uczy rozwija fascynuje pomóżmy dzieciom i młodzieży odkryć pozytywne aspekty sportu amatorskiego i wyczynowego

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 100 000 zł
Zadanie dotyczy finansowania szkolenia , zapewnienia warunków oraz wykwalifikowanej kadry szkoleniowców do realizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach umiejętności ucze...
MZA 31

Świetlica dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim po 25 r. życia.

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Świetlica zapełniałby kontynuację opieki i rewalidacji absolwentom specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim które na skutek unormowań prawnych...
MZA 32

TWOJA SPRAWNOŚĆ NASZYM SUKCESEM - NOWOCZESNA REHABILITACJA DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Świadczenie specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii, integracji sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej dla osób z powiatu oświęcimskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dla os...
MZA 33

WIOSKA SMERFÓW - ŻYJ AKTYWNIE!

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 149 970 zł
Celem niniejszego projektu jest zachęcenie mieszkańców gmin powiatu olkuskiego do aktywnego spędzania wolnego czasu. Społeczeństwo polskie poświęca zbyt mało czasu na aktywny wypoczynek, wybierając w ...
MZA 34

WIRTUALNY BIZNES-REALNE KOMPETENCJE!Symulacje biznesowe dla nauczycieli i uczniów wybranych szkół ponadpodstawowych z subregionu Małopolska Zachodnia!

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Celami szczegółowymi są wzrost wiedzy praktycznej z zakresu...
MZA 35

"Wszyscy razem w jednym tempie"

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie realizowane w ramach projektu będzie dotyczyło organizacji dzieciom i młodzieży dodatkowaych warsztatów z zakresu fizjoterapii, dogoterapii, pedagogiki, oraz warsztatów na basenie, prowadzonyc...
MZA 36

Ziemia Sztuki - warsztaty artystyczne i koncerty

Subregion:  Małopolska Zachodnia
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 148 230 zł
Ziemia Sztuki - warsztaty artystyczne i koncerty Zadanie składa się z dwóch części - pierwsza z nich to edukacja artystyczna dla dzieci z powiatu wadowickiego. o stycznia 2022 odbywają się warsztaty...
POD 1

Akademia Młodego Kajakarza

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy zorganizowania treningów kajakarskich dla początkujących dzieci i młodzieży z subregionu podhalańskiego , zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia w.w zajęć, oraz zakup i montaż ...
POD 2

„ Akademia młodego Turysty na Podhalu – Profilaktyka i Bezpieczeństwo w górach” edycja II

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 131 500 zł
Przeprowadzenie przez ratowników Górskich, 60 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Zrealizowanie przez ratowników Górskich, 60 wyciecz...
POD 3

Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dziekanowicach - Gmina, Gmina Dobczyce

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
zadanie dotyczy budowy przejścia dla pieszych NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ nr 964 w miejscowości Dziekanowice wraz z odcinkiem chodnika.
POD 4

Cykl wydarzeń teatralnych o charakterze społeczno-religijnym z tłumaczeniem na Polski Język Migowy

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 87 000 zł
Wykonawcy cyklicznych wydarzeń teatralnych to aktorzy amatorzy, którzy dzięki sztuce ewangelizują i promują wartości chrześcijańskie we współczesnym świecie. Każdy spektakl jest okazję do podróży w gł...
POD 5

Dbamy o bezpieczeństwo Czasławian

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Czasław i okolicznych miejscowości leżących w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 964, rowerzystów amatorów oraz innych uczestników ruc...
POD 6

DOSKONALENIE PRZEZ SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W MYŚLENICACH I OKOLICACH

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 143 100 zł
Konfrontacje z samym sobą to walka, która trwa, w której każdy od małego dziecka bierze udział. W odkrywaniu siebie pomagają dzieciom i młodzieży między innymi rodzice, nauczyciele, czy trenerzy. Szan...
POD 7

Droga do zdrowia.

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dużym wysiłkiem mieszkańców w dużej mierze w ramach poprzednich edycjach Budżetu obywatelskiego zaadaptowano piękny zabytkowy obiekt na Centrum Edukacji Pr...
POD 8

FutboLove Małopolskie na Podhalu

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Wisła Czarny Dunajec, LKS Lachy Lachowice, MAF, działających...
POD 9

Futbolowe Żaki - Subregion Podhalański

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 885 zł
CEL GŁÓWNY ZADANIA: wsparcie dla klubów sportowych, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach żak (dzieci w wieku 7-8 lat). W związku z wciąż rosnącą tendencją szkolenia dzieci w wieku ...
POD 10

Kim naprawdę jestem? Warsztaty i prelekcje nt. regionalizmu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 146 400 zł
Celem projektu jest aktywne uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, których celem jest poznawanie i odkrywanie lokalnej kultury. Projekt ma być alternatywą dla spędzania czasu w świecie wirtualnym. W...
POD 11

Kocham Piłkę - Subregion Podhalański

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 2 klubów działających na terenie powiatu nowotarskiego: LKS Lubań Maniowy, NKP Podhale Nowy Targ. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez za...
POD 12

Kreatywne warsztaty dla młodzieży "Pociąg do kultury" - Dworzec Kulturalny PKP Chabówka

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 102 940 zł
Krótki opis zadania (czego dotyczy, jaki jest jego główny cel, jaki problem rozwiązuje lub jaką potrzebę zaspokaja, dlaczego warto zagłosować na to zadanie, najważniejsze działania związane z jego rea...
POD 13

Kursy języka angielskiego dla dzieci i dorosłych w Krzywaczce, gmina Sułkowice

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 109 500 zł
Kursy języka angielskiego dla mieszkańców gminy Sułkowice i całego powiatu Myślenickiego pozwolą wyrównać szanse edukacyjne dzieciom z terenów wiejskich oraz pozwolą dorosłym mieszkańcom podnieść swoj...
POD 14

Leśna szkółka dla mieszkańców powiatu myślenickiego.

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie “Leśna Szkółka” zakłada stworzenie oferty bezpłatnych warsztatów i wydarzeń skierowanych do osób zamieszkujących w powiecie myślenickim. Projekt inspirowany jest wywodzącą się ze Skandynawii i...
POD 15

Liga Siatkówki im. Grzegorza Wesołowskiego

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 145 000 zł
W oparciu o dotychczasowe turnieje Memoriał Grzegorza Wesołowskiego i rosnące zainteresowanie powstał pomysł organizacji amatorskiej ligi siatkówki dla mieszkańców subregionu Podhalańskiego. Rozgrywki...
POD 16

ŁAŁtfit! - boiskowi dżentelmeni. Małopolska wspiera piłkarzy (Subregion Podhalański).

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Wybitny holenderski piłkarz Johan Cruyff zwykł mawiać, że piłka nożna to sport, w który gra się umysłem. Połączenie wysokiej sprawności fizycznej i silnego umysłu wydaje się być gwarantem sukcesu w te...
POD 17

Łyżwiarstwo dla każdego

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 137 000 zł
W ramach zadania „Łyżwiarstwo dla każdego” chcielibyśmy wypożyczyć przenośne lodowisko o wymiarach 30 metrów długości -18 metrów szerokości. W skład inwestycji wchodzi lodowisko sztucznie chłodzone z ...
POD 18

Małopolska Akademia Futbolu dla Subregionu Podhalańskiego

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: KS Zakopane, MKS Babia Góra Sucha Beskidzka, Małopolskiej Ak...
POD 19

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z subregionu Podhalańskiego.

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: nowotarskiego i myślenickiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji...
POD 20

MUZYKA I SŁOWO. Cykl koncertów kameralnych w wykonaniu filharmoników krakowskich

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 113 300 zł
"MUZYKA I SŁOWO. Cykl koncertów kameralnych w wykonaniu filharmoników krakowskich" to edukacyjny cykl, bezpłatnych koncertów kameralnych, połączony z prelekcją. Głównym założeniem projektu jest eduka...
POD 21

Narciarstwo biegowe dla każdego

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 140 000 zł
Działania z dziedziny narciarstwa biegowego zostały zapoczątkowana na terenie Gminy Nowy Targ już w 2010 roku, poprzez realizację mikroprojektu pt. Śladami olimpijczyków, w ramach Programu Współpra...
POD 22

3. największa góralska Majówka w Polsce dla Ojca Świętego Jana Pawła II

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
3. największa góralska Majówka w Polsce to wydarzenie, które ma upamiętnić naszego wielkiego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zachęcić do wspólnego świętowania. Po raz kolejny wydarzenie będzie...
POD 23

NIEWIDOMI I MY - POMOC, AKCEPTACJA, TOLERANCJA

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 61 000 zł
- Zajęcia z pełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi z udziałem osób niewidomych prowadzących, nauka tolerancji, zasad pomocy i zachowania wobec osób niewidomych. - Zajęcia z osobami niewidomymi i ich rod...
POD 24

Orawa Armwrestling Challenge - International Cup Małopolska 2022

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 89 200 zł
Orawa Armwrestling Challenge - International Cup Małopolska 2022 - międzynarodowy turniej w siłowaniu na ręce (piątek, sobota, niedziela) Armwrestling to niszowy ale bardzo atrakcyjny sport walki prz...
POD 25

Orawski Duathlon

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 62 000 zł
Inicjatywa polegać ma na zorganizowaniu duathlonu czyli połączenia biegów i jazdy na rowerze. Zmagania sportowe na terenie położony w pobliżu Babiej Góry mają być odskocznią od codziennego świata oraz...
POD 26

PEŁNOSPRAWNI PRZEZ SPORT 2022 - treningi dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością w Powiecie Tatrzańskim

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie jest kontynuacją poprzednich zadań BO Małopolski, realizowanych w latach 2016-2 020. Celem zadania jest całoroczna aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych z Podhala, integracja społeczna,...
POD 27

Piłkarski rozwój talentów w Powiecie Myślenickim

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 122 000 zł
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu myślenickiego - Gminy Myślenice oraz Gminy Siepraw - szkółek piłkarskich klubów sp...
POD 28

Podhalańskie granie - Subregion Podhalański

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów działających na terenie powiatu nowotarskiego: LKS Bór Dębno, LKS Lubań Tylmanowa, oraz powiat myślenicki: KS Luboń Skomielna Bia...
POD 29

POWIATOWE DNI ZDROWIA

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 146 000 zł
ZADANIE DOTYCZY PROMOCJI ZACHOWAŃ SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIU W FORMIE PIKNIKU RODZINNEGO, PO JEDNYM DLA KAŻDEJ Z DZIEWIĘCIU GMIN. ZASPOKAJA POTRZEBĘ DOSTĘPU DO INFORMACJI O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA CHOROBOM ...
POD 30

PRAWDZIWY WOJOWNIK NIE WAŁCZY NA ULICY - PROGRAM AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT (Podhalański)

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 120 350 zł
Bezpłatne zajęcia Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży wieku szkolnego oraz doposażenie klubów sportowych, w których odbywają się treningi Ju-Jitsu tak aby dzieci i młodzież mogła korzystać bezpłatnie z pr...
POD 31

Prowadzenie zajęć sportowych z badmintona, siatkówki, pływania i łyżwiarstwa szybkiego dla mieszkańców powiatu tatrzańskiego.

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Celem zadania będzie promocja podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zakłada się podjęcie działań, które łącząc elementy sportu i zabawy, zainteresuje dzieci, młodzież ...
POD 32

Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole pingpongowym i na boisku piłki siatkowej - edycja piąta

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 147 000 zł
Organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży powiatu nowotarskiego ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin sportowych tenis stołowy i siatkówka. Organizacja zawodów sportowych i ...
POD 33

SADZIMY TLEN W POWIECIE NOWOTARSKIM

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 146 894 zł
Głównym celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez sadzenie drzew oraz roślin w Powiecie Nowotarskim. W ramach projektu zasadzona zostanie zieleń w Nowotarskiej Strefie Relaksu, wzdłuż ścież...
POD 34

Sport przez cały rok - hokej na lodzie i unihokej dla dzieci i młodzieży.

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Celem projektu jest organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży powiatu nowotarskiego oraz tatrzańskiego w dyscyplinie hokej na lodzie i unihokej. Przeprowadzenie warsztatów dla ...
POD 35

Spotkanie siedmiu kultur pogranicza

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Pogranicze polsko-słowackie cechuje wyjątkowe bogactwo dziedzictwa kulturowego, które w ciągu wieków współtworzyli zamieszkujący ziemie leżące u podnóża Tatr Polacy, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Łemkowie,...
POD 36

Sprzęt Medyczny- Bezpieczna Małopolska

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 94 500 zł
Projekt „Sprzęt Medyczny - Bezpieczna Małopolska" zakłada zwiększenie dostępności pomocy przedmedycznej poprzez rozbudowę Programu PAD ( ang. Public Access Defibrillation - Publiczny Dostęp do Defibr...
POD 37

Trasa turystyczna "Szlak solny z Polski do Węgier" przez powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 150 000 zł
Mało kto wie, że wzdłuż rzeki Raba istniał w średniowieczu szlak kupiecki z kopalń soli w Bochni i Wieliczce na Węgry przebiegający m.in. przez warownie w Dobczycach i Myślenicach strzegące kupców ora...
POD 38

WIRTUALNY BIZNES-REALNE KOMPETENCJE! Symulacje biznesowe dla nauczycieli i uczniów wybranych szkół ponadpodstawowych z subregionu podhalańskiego!

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 100 000 zł
Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Celami szczegółowymi są wzrost wiedzy praktycznej z zakresu...
POD 39

Wycieczki w góry dla Domów Dziecka i szkół z powiatów: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Turystyczny
Koszt: 149 500 zł
Organizacja 2 dniowych wycieczek młodzieżowych na świeżym powietrzu dla 50 grup szkolnych w schronisku górskim z warsztatami artystycznymi, survival i ekologicznymi dla klas szkolnych oraz Domów Dziec...
POD 40

Z piłką przez podhale – Subregion Podhalański

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów działających na terenie powiatu nowotarskiego: KS Niedzica, LKS Wiatr Ludźmierz, LKS Huragan Wksmund. Cel ten zrealizowany zostan...
POD 41

ZAWOJSKIE SPOTKANIE Z MUZYKĄ - nauka śpiewu oraz gry na instrumentach dętych

Subregion:  Podhalański
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Organizacja lekcji śpiewu oraz gry na instrumentach, a także zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia, w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i kulturalnych dzieci, młod...
SAD 1

„Akademia młodego Turysty w subregionie sądeckim – Profilaktyka i Bezpieczeństwo w górach”

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 132 000 zł
Przeprowadzenie przez ratowników Górskich, 60 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Zrealizowanie przez ratowników Górskich, 60 wycieczek ...
SAD 2

Bądźmy razem dla seniorów

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 148 150 zł
Głównym celem projektu jest stworzenie przy Zespole Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu miejsca integracji i rehabilitacji osób starszych ze społecznością lokalną oraz wymiany doświadczeń pomiędzy n...
SAD 3

Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Polany

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 148 000 zł
Budowa odcinka chodnika wzdłuż DW 981 w miejscowości Polany od mostu do cmentarza, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, podniesienie komfortu jazdy kierowcom i poprawę jakości życia mieszka...
SAD 4

BUDUJEMY WSPÓLNĄ TOŻSAMOŚĆ!

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Powtarzane powiedzenie "Cudze chwalicie swego nie znacie" jest wciąż aktualne. Każda miejscowość, gmina, region ma nieodkryty potencjał przepełniony bogatą historią. Często mieszkańcom małych miejsc...
SAD 5

DZIEDZICTWO KULTUROWE LACHÓW I POGÓRZAN SĄDECKICH

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem zadania jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, poprawienie kompetencji kulturowych w dziedzinie tradycyjnej kultury oraz integracja międzykulturowa zespołów z regionu Lachów s...
SAD 6

FutboLove Małopolskie w subregionie sądeckim

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Glinik Gorlice, Aserek Team Gorlice i Beskidzka Akademia Pił...
SAD 7

Gwiazdy w Limanowej - Festiwal Muzyki Rozrywkowej

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Podczas naszego wydarzenia muzycznego centrum Limanowej przez zmieni się w pełną muzyki i energii społeczność. Ten dzień ożywi miasto jak nigdy wcześniej! Zaprosimy kilku bardzo znanych wśród młodszy...
SAD 8

HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - ORKIESTRA DĘTA OSP W MSZANIE DOLNEJ

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 149 999 zł
W 2022 roku przypada 120 lecie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Taki jubileusz, jednej z najstarszych orkiestr na terenie powiatu limanowskiego, a być może i w Małopolsce,...
SAD 9

"Ja! Ty! My! - Kierunek Przyszłość" - integralny rozwój dzieci i młodzieży

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 67 220 zł
Głównym celem projektu jest integralny rozwój dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im warunków do realizacji pasji i marzeń. Kompleksowa opieka nad wychowankiem jest odpowiedzią na potrzeby młodego po...
SAD 10

„Kierunek: Ekologiczny Nowy Sącz – butelkomaty do recyklingu”

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 150 000 zł
Ustawienie na terenie budynków użyteczności publicznej dwóch butelkomatów przyjmujących plastikowe i szklane butelki oraz aluminiowe puszki i posiadający bezgotówkowy system kaucyjnej gratyfikacji. Pr...
SAD 11

Kierunek: Nowoczesny Nowy Sącz – Gaming House Gralnia Nowy Sącz

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Projekt ma na celu stworzenie pierwszego, profesjonalnego Gaming House na terenie miasta Nowy Sącz, który będzie skierowany do mieszkańców z całego subregionu sądeckiego. Zakłada on zakup 10 profesjon...
SAD 12

Kierunek: Nowy Sącz z czystym powietrzem – zakup oczyszczaczy do sal w sądeckim szpitalu

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem projektu jest wyposażenie sal dla chorych w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu w wysokiej jakości oczyszczacze powietrza. Nowy Sącz wciąż zajmuje wysokie lokaty w rankingach miast z...
SAD 13

Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem – rewitalizacja terenu przy sądeckim szpitalu

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem projektu jest odnowienie parku przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sącz i stworzenie tu miejsca przyjaznego pacjentom. Na działce, tuż obok najstarszych budynków placówki znajduje się...
SAD 14

Kierunek: Sądecki Festiwal Ekologiczny Trzy Rzeki

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Ekologiczny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem projektu jest organizacja trzech pikników ekologicznych w Nowym i Starym Sączu oraz w Nawojowej, połączonych z koncertami. Przez region sądecki przepływają trzy rzeki – Kamienica, Poprad...
SAD 15

Końskie zdrowie

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM zadania jest poprawa stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Sądecczyzny poprzez udział w zajęciach jazdy konnej, pływania a także hipoterapii i dogoterapii na te...
SAD 16

Kształtowanie ciała i ducha poprzez karate Shorin Ryu oraz naukę miecza japońskiego

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 60 500 zł
Zarówno nauka karate jak i techniki miecza wymaga nieustannego powtarzania ćwiczeń, nauki nowych, nierzadko skomplikowanych technik, dążenie do ich perfekcyjnego wykonywania wymusza na ćwiczących ciąg...
SAD 17

Kultywowanie tradycji regionalnych poprzez warsztaty muzyczne oraz zakup strojów i instrumentów dla Zagórzańskiego Zespołu Folklorystycznego

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwo kulturowego regiony oraz umacnianie tożsamości mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie tradycji obszaru przez Zagórzański Zespół Folklorystyczny „Do...
SAD 18

Lachy to MY!

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Lachy Sądeckie to jedna z najbardziej wyrazistych kulturowo grup polskiego Podkarpacia, jakie powstały na styku góralszczyzny karpackiej i Krakowiaków. Ich wsie położone są w rozległej, żyznej Kotlini...
SAD 19

ŁAŁtfit! - boiskowi dżentelmeni. Małopolska wspiera piłkarzy (Subregion Sądecki).

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Wybitny holenderski piłkarz Johan Cruyff zwykł mawiać, że piłka nożna to sport, w który gra się umysłem. Połączenie wysokiej sprawności fizycznej i silnego umysłu wydaje się być gwarantem sukcesu w te...
SAD 20

ŁĄCZYMY POKOLENIA - KULTYWUJEMY TRADYCJE.

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie edukacyjne i społeczne mieszkańców subregionu sądeckiego. Głównym celem działania projektu będzie realizacja potrzeb z dziedziny edukacji, aktywności społec...
SAD 21

Małopolska Akademia Futbolu dla Subregionu Sądeckiego

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Harnaś Tymbark, Szkółka Piłkarska Harnasie Tymbark, Małopols...
SAD 22

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z subregionu Sądeckiego.

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udz...
SAD 23

Mam Talent i chęci

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 1 klubu oraz 10 tego Klubu filii piłkarskich działających na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego: AP Mam Talent Limanowa. Cel t...
SAD 24

„NA SZLAKU TRADYCJI"

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Celem zadania pn. „Na szlaku tradycji" jest kultywowanie tradycji, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podwyższenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez zakup strojów lud...
SAD 25

"Ogólnodostępne defibrylatory AED w remizach powiatu gorlickiego"

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 149 220 zł
Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego poprzez zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów (AED) w miejscach ogólnodostępnych tj. na 18 budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych zn...
SAD 26

OTWARTE SERCE - MONTAŻ KLIMATYZACJI ORAZ OCZYSZCZACZY POWIETRZA W ODDZIAŁACH ONKOLOGICZNYCH

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza z funkcją nawilżania w oddziałach onkologicznych ułatwi funkcjonowanie pacjentom w trakcie terapii, w szczególności w okresach wysokich temperatur, kied...
SAD 27

Piłka nożna dla każdego - wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usług sportowych

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 147 290 zł
Głównym celem zadania jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z powiatu limanowskiego w dostępie do usług sportowych poprzez umożliwienie im korzystania z regularnych treningów piłki nożnej prowadz...
SAD 28

Podwyższenie jakości życia mieszkańców Sądecczyzny

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Profesjonalne szkolenia i warsztaty coachingowe dla Sądeczan, które w znaczący sposób przyczynią się do pozytywnych zmian i podniesienia jakości życia uczestników. Odbywać się będą w Nowym Sączu, Ch...
SAD 29

POZYTYWNA DYSCYPLINA DROGĄ DO RADOSNEGO DZIECIŃSTWA I RODZICIELSTWA - WARSZTATY ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 136 920 zł
Pozytywna Dyscyplina drogą do radosnego dzieciństwa i rodzicielstwa – warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze, których celem jest wspieranie mieszkańców powiatu nowosądeckiego w budowaniu blisk...
SAD 30

PÓŁKOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z REHABILITACJĄ RUCHOWĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ EDUKACJĄ DLA RODZICÓW

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 90 000 zł
Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez rozwój zainteresowań i bezpieczne spędzanie czasu wolnego . Wyrównywanie szans w spędzaniu wolnego wakacyjnego czasu dla dzieci i młodzieży(kt...
SAD 31

Ratujemy życie - Bezpieczny Powiat Nowosądecki

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 149 912,88 zł
Projekt „Ratujemy życie - Bezpieczny Powiat Nowosądecki" ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nowosądeckiego poprzez zainstalowanie ogólnodostępnych (również przez całą dobę) de...
SAD 32

RAZEM możemy więcej!

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania pn. ,,Razem możemy więcej!” skierowane są do społeczności zamieszkującej subregion sądecki, w szczególności powiat limanowski i powiat nowosądecki....
SAD 33

"Szlakami przeszłości i tradycji" - Gra RPG.

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Celem głównym zadania jest utworzenie i wydanie w wersji papierowej oraz elektronicznej podręcznika do gry typu RPG (Z ang. role-playing game), tzn. gry fabularnej, która będzie jednocześnie grą ter...
SAD 34

"Śladem przeszłości Lachów Szczyrzyckich - badania etnograficzne regionu".

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem zadania jest wykonanie badań etnograficznych regionu Lachów Szczyrzyckich. Do tej pory bogaty kulturowo region Lachów Szczyrzyckich nie został przebadany przez etnografów, a co za tym ...
SAD 35

„U pradziadków” - 20 - lecie istnienia Zagrody Wiejskiej Kubalówka"

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 104 150 zł
Głównym celem zadania jest zachowanie i przekaz oraz promocja dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Podegrodzkich, poprzez organizację warsztatów folklorystycznych, imprez oraz przygotowanie I wyda...
SAD 36

Uniwersytet Pogodny - cykl niekonwencjonalnych warsztatów dla dzieci i młodzieży

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 74 000 zł
Uniwersytet Pogodny to cykl niekonwencjonalnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie (w miarę wolnych miejsc Gminy Chełmiec, Gminy Stary Sącz i Miasta Stary Sącz). Opisane zaję...
SAD 37

Warsztaty zdrowotno - przyrodnicze

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Inny
Koszt: 50 100 zł
W programie: rozpoznawanie ptaków po głosie, warsztaty z dendrologiem i zielarzem, tropienie zwierząt, warsztaty na temat intymnego życia motyli, nauka masażu, joga, joga śmiechu, treningi relaksacyjn...
SAD 38

Weź sprawy w swoje ręce!

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania pn. ,, Weź sprawy w swoje ręce!” to: - imprezy promujące dziedzictwo kulturalne i kulinarne regionu – powiatu limanowskiego pn. ,,Tradycje regiona...
SAD 39

Zakorzenieni w tradycji - Dziedzictwo Górali Białych.

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Nadrzędnym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Górali Białych oraz integracja społeczności lokalnej na bazie tradycyjnej kultury własnego regionu. Realizacja tego zadania zas...
SAD 40

Żeby szczęśliwym być… drugiemu szczęście dać!

Subregion:  Sądecki
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania pn. ,,Żeby szczęśliwym być…drugiemu szczęście dać!” skierowane są do społeczności zamieszkującej subregion sądecki, w szczególności powiat limanows...
TAR 1

„ Akademia młodego Turysty w subregionie Tarnowskim – Profilaktyka i Bezpieczeństwo w górach”

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 111 000 zł
Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników Górskich, 50 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap II: Zrealizowanie przez ratowników Górs...
TAR 2

Aktywna rodzina to zdrowia przyczyna! Razem budujmy odporność!

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 149 420 zł
Projekt o nazwie "Aktywna rodzina to zdrowia przyczyna! Razem budujmy odporność!" ma charakter sportowy, a jego celami są: zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej oraz wzmacnianie wiedzy na te...
TAR 3

Ciężkowicka orkiestra: nowe instrumenty - nowe brzmienie. Zakup instrumentów muzycznych i warsztaty dla orkiestry dętej.

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie będzie dotyczyć przeprowadzenia warsztatów, koncertów i zakupu nowych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej im Jana Muchy, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Po...
TAR 4

Festiwal 5 kultur w Tarnowie

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Festiwal 5 kultur, to impreza łącząca pięć kultur, które związane są z Tarnowem. Mówimy tu o kulturze: polskiej, żydowskiej, węgierskiej, ukraińskiej oraz romską. To spotkania, kiermasz, oraz koncer...
TAR 5

FutboLove Małopolskie dla subregionu tarnowskiego

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Ludowy Klub Sportowy Piast Łapanów, Młodzieżowe Stowarzyszen...
TAR 6

I FOLK FESTIWAL W SKRZYSZOWIE

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 149 450 zł
Zadanie dotyczy zorganizowana zdarzenia o charakterze edukacyjno-kulturalnym, mającego na celu prezentację kultury ludowej/folkowej z różnych części Europy oraz dającej możliwość na wymianę doświadc...
TAR 7

Klub Sportów Umysłowych - program edukacyjny dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 149 660 zł
Zidentyfikowany problem społeczny: mała popularność sportów umysłowych w Polsce w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Brydż w Polsce nie jest zbyt rozpowszechniony, ani jako towarzyska rozrywka, ...
TAR 8

KOŁO KULTURY

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Głównym celem zadania jest zbudowanie bogatej i ambitnej oferty kulturalnej, która pobudzi mieszkańców subregionu tarnowskiego do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. Projekt, który skierowa...
TAR 9

Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Ilkowice

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Ilkowice - DW 973, zaczynając od strony Szkoły Podstawowej ZSPiP w Ilkowicach w stronę Sklepu ABC oraz ulicy Sportowej w miejscowości Ilkowice.
TAR 10

Małopolska Akademia Futbolu dla Subregionu Tarnowskiego

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Unia Tarnów, Radłovia Radłów, Małopolska Akademia Futbolu, d...
TAR 11

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z subregionu Tarnowskiego.

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu subregionu Tarnowskiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wspa...
TAR 12

Międzynarodowe Spotkania z Dziedzictwem i Historią Wojskowości

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
„Międzynarodowe Spotkania z Dziedzictwem i Historią Wojskowości" (czerwiec/lipiec 2021) będą największą imprezą plenerową o tematyce historycznej, rekonstrukcyjnej, sztuki wojennej w międzynarodowym ...
TAR 13

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 144 000 zł
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA to projekt, którego głównym celem jest łączenie pokoleń, podniesienie poziomu wiedzy o historii naszych lokalnych społeczności, a także ocalenie od zapomnienia doświadczeń osobis...
TAR 14

POGÓRZE - RODZINNY WYPOCZYNEK WŚRÓD KULTURY

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Organizacja 4 otwartych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe subregionu tarnowskiego: Dzień Dziecka i Seniora w Kowalowej, Tradycje Pogórzańskie w Ryglicach (Sobótki), Lato na Pogórzu na Górz...
TAR 15

POMOC RODZICOM PO STRACIE DZIECKA W WYNIKU PORONIENIA

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 69 000 zł
W Polsce wzrasta liczba rodziców, którzy tracą dziecko w wyniku poronienia. Mimo rosnącej liczby osób, które doświadczyły straty dziecka wciąż wśród społeczeństwa zauważalny jest niski poziom świadomo...
TAR 16

Półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Edukacyjny
Koszt: 150 000 zł
Celem zadania jest rehabilitacja społeczna oraz wsparcie samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w szczególności dzieci i młodzieży. Niepełnosprawność jest udziałem coraz większej czę...
TAR 17

PRAWDZIWY WOJOWNIK NIE WALCZY NA ULICY - PROGRAM AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT (TARNOWSKI)

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 107 950 zł
Bezpłatne zajęcia sportowe Ju-Jitsu d/a dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja i koordynacja zajęć sportowo- rekreacyjnych w dyscyplinie Ju-Jitsu...
TAR 18

STRAŻMAGEDON - biegamy i pomagamy

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
„STRAŻMAGEDON - biegamy i pomagamy" - jest to przedsięwzięcie sportowe zorganizowane w formie biegu terenowego z przeszkodami. Głównym celem zadania jest poprawa sprawności fizycznej strażaków i tym s...
TAR 19

„Sztuka w krainie Vesny"

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 150 000 zł
Zadanie pn. ‚„ Sztuka w Krainie Vesny" to cykl 5 plenerowych wydarzeń artystycznych organizowanych w otoczeniu pól, lasów! kwiecistych łąk przysiółka „Anczykówka w Gnojniku. Celem projektu jest międz...
TAR 20

„Święto Karpia” w Wierzchosławicach

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 138 500 zł
„Święto Karpia” to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Wierzchosławicach promujące regionalną kulturę i tradycję kulinarną w oparciu o unikalny produkt – karpia królewskiego hodowanego w stawach na te...
TAR 21

Taniec, śpiew, muzyka, to nasze dziedzictwo. To Małopolska właśnie.

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
Założenia zadania „Taniec, śpiew, muzyka, to nasze dziedzictwo. To Małopolska właśnie". podyktowana została doświadczeniami zdobytymi w latach poprzednich, przy realizacji zadań z 3 i 4 edycji Budże...
TAR 22

TARNOWSKIE KINO PLENEROWE

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Kulturalny
Koszt: 78 100 zł
Kino plenerowe to przyjemny sposób spędzenia wolnego czasu w doborowy towarzystwie. Beneficjentami projektu będą wszystkie grupy społeczne z miasta i powiatu tarnowskiego, a w szczególności osoby w wi...
TAR 23

"TBA - Tarnowski Basket Amatorski" - organizacja amatorskiej ligi koszykówki

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 67 740 zł
Tarnowski Basket Amatorski ma charakter turnieju amatorskiego. Skierowany jest do szerokiego grona odbiorców z rożnych przedziałów wiekowych. Liga prowadzona będzie w formie dwudniowych turniejów rozg...
TAR 24

Velo Żegocina- Rowerem po Beskidzie Wyspowym

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 79 000 zł
Zadanie polega na stworzeniu sieci tras rowerowych. W ramach zadania zostaną wykonane między innymi: znaki kierujące po trasach, tablice informacyjne z przebiegiem tras, mapy tras rowerowych, miejsca ...
TAR 25

"W zdrowym ciele zdrowy duch!" - zajęcia edukacyjne i sportowe dla seniorów z powiatu tarnowskiego.

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 50 875 zł
Proponowane zadanie ma na celu edukację prozdrowotną oraz zwiększenie aktywności fizycznej seniorów z powiatu tarnowskiego, poprzez stworzenie programu podzielonego na 4 bloki. Pierwszy z nich stano...
TAR 26

Wesołe zajęcia sportowe dla dzieci!

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Sportowy
Koszt: 150 000 zł
Zadanie dotyczy organizacji zajęć sportowych (zajęcia piłkarskie) na terenie trzech gmin: Gnojnik, Lipnica Murowana, Trzciana. Dzieci będą uczestniczyć w bezpłatnych treningach przez okres 6 miesięcy....
TAR 27

Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Tarnowcu

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
W ramach zadania zostanie wykonany chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec od ulicy Zawadzkiej do ulicy Zimna Woda (po prawej stronie drogi jadąc od Tarnowa) o łącznej długośc...
TAR 28

Zagospodarowanie skarpy przy rondzie w Gromniku poprzez nasadzenie krzewów, tawuł, berberysów i innych skalniaków.

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Inny
Koszt: 100 000 zł
Zagospodarowanie skarpy przy rondzie w Gromniku rozwiąże problem zarastania skarpy trawą i różnego rodzaju samo siejących się krzewów. Poprawi wygląd i estetykę miejscowości.
TAR 29

Zajęcia sportowo-edukacyjne w gminie Tarnów

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prospołeczny
Koszt: 150 000 zł
W ramach zadania w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów przez cały rok zorganizowane zostaną bezpłatne dla mieszkańców zajęcia edukacyjne i sportowe m.in. kurs tańca, kurs gotowan...
TAR 30

,,Zdrowy styl życia i ja"

Subregion:  Tarnowski
Charakter zadania: Prozdrowotny
Koszt: 150 000 zł
Projekt „Zdrowy styl życia i ja ” - jest reakcją na nasilający się problem z brakiem aktywności ruchowej oraz świadomości o prawidłowym odżywianiu się wśród dzieci i ich rodziców z terenu Powiatu ...

Brak zadań

Jeśli zakończyłeś wybór zadań kliknij przycisk „Dalej“

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.